ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

Monday 21 Mar 2016 10:25am
ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!
 

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್: ಇಸ್ಕೊಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ.  ಅಸಲಿಂಚ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುಮ್ನಾಬಾದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಖಂಯ್.

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಸುರಿಯೆನ್ ತಾಕಾ ಕಾತರ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

ವ್ಯಾಪಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸವೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ತಶೆಂ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!

ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!

ಶಿವಮೊಗ್ಗಚ್ಯಾ ರೋಟರಿ ಚಿತಾಗಾರಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಖೆಳ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ ಶೀದಾ ವಚುನ್ ತುಂಗಾ ನಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.