ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

Monday 21 Mar 2016 11:25am
ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!
 

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್: ಇಸ್ಕೊಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ.  ಅಸಲಿಂಚ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುಮ್ನಾಬಾದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಖಂಯ್.

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಸುರಿಯೆನ್ ತಾಕಾ ಕಾತರ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.