ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

Friday 18 Mar 2016 12:04pm
ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!
 

ವ್ಯಾಪಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸವೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ತಶೆಂ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಚಿಕ್’ಮಗಳೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಡೂರ್ ಪಟ್ನದೇವನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಿಂ ಪಿ.ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಆನಿ ಪಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲೆ. ಪಿ.ಎನ್ ಸುರೇಶಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುಜಾತ ಆನಿ ಅರಸಿಕೆರೆಚ್ಯಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಿ ಆಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸುರೇಶಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸದಾಂ ಘರಾಂತ್ ಝಗ್ಡಿಂ. ಅಶೆಂ ಪ್ರಿಯಕರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪತಿಚಿ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಜಾತಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂನಿ ವೀಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಸೊರೊ ದವರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸುಜಾತಾ ಆನಿ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.