ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

Monday 29 Feb 2016 9:15am
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!
 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ.

ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಕಳೊನ್ ತಾಣೆ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಥಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್! 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

‘ಮೈ ಟೀಚರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್’

‘ಮೈ ಟೀಚರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್’

ಹ್ಯಾಚ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾ| ಬಾ| ನೆಲ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮೈ ಟೀಚರ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್’ ಬೆಂದುರ್’ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ತೆರೆಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ...

ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಪರಾಮಶೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್ಲಿ!

ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಪರಾಮಶೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್ಲಿ!

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್, ಆಪ್ಲಿ ಏಕ್ ಹಾಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಚುಕಿನ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಚೂಕ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಏಕ್’ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಪರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ಇಕ್ರಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂದಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಕಳಂಕ್!

ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂದಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಕಳಂಕ್!

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂದಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ರಚ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ...

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ!

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕೊಣ್’ಯೀ ಮಾನ್ ದೀನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಮೆಂಗ್ಚೆಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಂಜಿನ್....

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್!

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್!

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾಜ್ವಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಂಟೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ...

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಕಾಮುಕಿ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರ್’ಪಣ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ...

ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಮಾರ್!

ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಮಾರ್!

ಗುರು ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ದಿವೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಗುರು ಸಾಂಗಾತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ....

ಕ್ಲಾಸಿಂತ್’ಚ್ ಉಗ್ತಾಡಾ ಆಯ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ರಂಗ್!

ಕ್ಲಾಸಿಂತ್’ಚ್ ಉಗ್ತಾಡಾ ಆಯ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ರಂಗ್!

ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚಿ ಕರ್ತುಬಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಕ್ಲಾಸಿ ವೆಳಾರ್ ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಭಿತರ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಾಳೆಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪೊಡಿಯಮಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪಾಚೆರ್ ಪಳವ್ನ್....

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕೆಲೆಂ!

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕೆಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರವ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.....

ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಸ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಸ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಹಾಸೊ, ಜಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್’ಯಿ ದಾಖಯ್ತಾ. ಉತ್ತರ್’ಖಂಡಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಾಚಾ....

ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಉದ್ಕಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಉದ್ಕಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ 9 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಖಾಲಿ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಭುಖೆನ್ ಆನಿ ತಾನೆನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಾವ್ನ್ ರೀಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ !

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಾವ್ನ್ ರೀಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ !

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಲಾಖಾಕ್ ವಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಜಾಹಿರಾತಾಚೊ ನೀಜ್ ಅರ್ಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ!

ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತಾಲೆ!

ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತಾಲೆ!

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಗೌರವ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷಕ್’ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸವಲಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಸಂದೇಶಾ ರುಪಾರ್ ಧಾಡ್ನ್ ತೇಗ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.....

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲೊ!

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲೊ!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚಿ ಘಡಿತಾಂ ದಿಸಾಂ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ಚೊವ್ಗ್ ಜಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ...

ಗನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ಸ್ಟರಾನ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ!

ಗನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ಸ್ಟರಾನ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್’ಚ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸೆಲ್ಫಿಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫತ್ ಚಡ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೊ ಗ್ಯಾಂಗ್’ಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಆನಿ...

ವಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ವಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಆಪ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ 700ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಗುಂಡಾ ಯೇವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಧಲ್ಚಾ 9 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಆವ್ತಾರ್!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಧಲ್ಚಾ 9 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಆವ್ತಾರ್!

9ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಧಲ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಪುದುಚೆರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಧಲ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಿಯೆಲಿ....

ಉಪ್ಯೆವ್ನ್’ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಂ!

ಉಪ್ಯೆವ್ನ್’ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಂ!

ಶಿಕ್ಷಕ್ ವೃತ್ತಿ ಪವಿತ್ರ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಮಧೆಂ ಹೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ....

ಫಕತ್ 68 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಐಫೋನ್ 5ಎಸ್!

ಫಕತ್ 68 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಐಫೋನ್ 5ಎಸ್!

ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾಂತ್ ಐಫೋನ್ 5 ಎಸ್ ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 28,999/- ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಹೆಂಚ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್...

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಇತ್ಲೊ ದುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರೀ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್’ಯಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಕ್ನೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್!

ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್!

ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾತಾ, ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉಚ್ಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ನರ್ಸರಿಕ್ ವೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ....

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ದೆಹಲಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಂಗ್ಡಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪರ್ನ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂಚಿಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ! ರಾಂಚಿಚ್ಯಾ ಸಫೈರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್....

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಘುಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 9ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲಾ! ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾಂಚಿ ಥಾವ್ನ್ 200 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್...

ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!

ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!

ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವಿಧಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡೆಂ ಘರಾ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಯಾಂಚೆ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ತೆ ಪಳವ್ನ್...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಬಿಗ್ ‘ಬಿ’ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಬಿಗ್ ‘ಬಿ’ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ!

ಭುರ್ಗಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ, ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಂ...

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಆಲರ್ಜಿ. ತಾಂತುಯೀ ವಿಕಲಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸುವಿಧಾಚ್ ಆಸಾನಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟರಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್...

ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಾಗಿಂ 14,000 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಯೊ!

ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಾಗಿಂ 14,000 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಯೊ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಚೆ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆಂ, ಪರ್ನ್ಯೊ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ, ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತು, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಇಮಾಜಿ, ದಾಂತೊಣ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆ ದಾಖ್ಲೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಗಿನ್ನೆಸ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.