ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

Monday 29 Feb 2016 10:15am
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!
 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ.

ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಕಳೊನ್ ತಾಣೆ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಥಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ ತೀನ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್! 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.