ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

Saturday 20 Feb 2016 6:32am
ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!
 

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಇತ್ಲೊ ದುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರೀ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್’ಯಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಕ್ನೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್’ಯಿ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ವ ಘರಾಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್’ಚ್ ಎಕ್ದಮ್ ದಂಗ್ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್’ಯಿ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್! 

ಲಕ್ನೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಗ್ಲೆಕ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮೊಡೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಆನಿಕೀ ಭಯಾನಕ್ ಸಂಗತ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ 4 ಜಣಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದೋಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಬ್ಲೇಜರ್.

ಪಿಯುಸಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ತಾರ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ 4 ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಂತು ತಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. 

 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಭಾರತಾಕ್ 3 ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್

ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಭಾರತಾಕ್ 3 ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಫ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತೀನ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕಾಂ ಸವೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 7 ಪದಕಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿಂ ಅಂತಿಮ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಫೋಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝಜಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಬ್’ಮೆರಿನ್, 73 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝಜಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಬ್’ಮೆರಿನ್, 73 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝಜಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಬ್’ಮೆರಿನ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ 73 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಂತು 71 ಜಣಾಂಚೆಂ ಜಿವಾಚೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಾಂಯಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಇಟೆಲಿ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಈಶಾನ್ಯ ಸರ್ದಿನಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್...

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್, ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಶಹರ್ ವ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ, ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷಿತ್ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲಾಹಾಬಾದ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ...

ಸಂಸಾರಾಕ್ 68 ದೀಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಳ್?!

ಸಂಸಾರಾಕ್ 68 ದೀಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಳ್?!

ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೂನ್ 26 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ 68 ದೀಸ್ ವಾಯ್ಟ್. ಮಂಗಳ ಆನಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಉಳ್ಟೆಂ ಚಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುನಾಮಿ ಆನಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್....

ಐಸಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟೊ

ಐಸಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟೊ

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಹಾಯ್ಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾಫಾನೈ ಟೇಲರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅರ್ದೆಂಶತಕಾದ್ವಾರಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂಗಡ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಟ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರಾರ್....

2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದನಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂಗಡ್ 4 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ರೋಚಕ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕೋಲ್ಕತಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾ....

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಪ್ರಭಾವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಪಂಗಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 6 ವಿಕೆಟಿಂಚೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ್ತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ...

ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಮಾರ್!

ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ ಮಾರ್!

ಗುರು ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ದಿವೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಗುರು ಸಾಂಗಾತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ....

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಲಂಕಾಕ್ ಜೀಕ್

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಲಂಕಾಕ್ ಜೀಕ್

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂಗಡ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಕೋಲ್ಕತಾಚ್ಯಾ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಟಾಸ್ ಜಿಕುನ್ ಬ್ಯಾಟಿ೦ಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಂಗಡ್ ನಿಗದಿತ್....

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕೆಲೆಂ!

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕೆಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರವ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜುದೆವಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 112 ವರ್ಸಾಂ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜುದೆವಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 112 ವರ್ಸಾಂ!

ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವಂತ್ ಉರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಕೆಲಾಂ.....

ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಸ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಸ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಹಾಸೊ, ಜಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್’ಯಿ ದಾಖಯ್ತಾ. ಉತ್ತರ್’ಖಂಡಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಾಚಾ....

ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಉದ್ಕಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಉದ್ಕಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ 9 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಖಾಲಿ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಭುಖೆನ್ ಆನಿ ತಾನೆನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್....

ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಂತ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸೊರೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹೊ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಾಲ್’ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ 8ವೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ 8ವೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್! ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಬಂಧ್’ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕರ್ತಾ, ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ 8ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತಾಳ್ಯಾ, ಲಿಕುಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾ...

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲೊ!

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲೊ!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚಿ ಘಡಿತಾಂ ದಿಸಾಂ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ಚೊವ್ಗ್ ಜಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಉದ್ಕಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ!

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಉದ್ಕಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ!

ಸರ್ವ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಭಾ, ಸಮಾರಂಭ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಡ್ರೋನಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ದ್ವಾರಿಂ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಡ್ರೋನ್ ಕೇವಲ್ ಆರ್ಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಫೋಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ವ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್....

ವಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ವಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಸಿನಿಮೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಆಪ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ 700ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಗುಂಡಾ ಯೇವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಧಲ್ಚಾ 9 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಆವ್ತಾರ್!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಧಲ್ಚಾ 9 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಆವ್ತಾರ್!

9ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಧಲ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಪುದುಚೆರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಧಲ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಿಯೆಲಿ....

ಉಪ್ಯೆವ್ನ್’ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಂ!

ಉಪ್ಯೆವ್ನ್’ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಂ!

ಶಿಕ್ಷಕ್ ವೃತ್ತಿ ಪವಿತ್ರ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಮಧೆಂ ಹೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ....

OMG…! 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿಚ್!

OMG…! 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿಚ್!

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 14ವ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಶ್ವ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಧಾಖ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಶಹರಾಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ನವ್ಯಾ ದಿಲ್ಲಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಭಾರತಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಆಲ್’ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ....

ಫಕತ್ 68 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಐಫೋನ್ 5ಎಸ್!

ಫಕತ್ 68 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಐಫೋನ್ 5ಎಸ್!

ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲಾಂತ್ ಐಫೋನ್ 5 ಎಸ್ ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 28,999/- ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಹೆಂಚ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂಚಿಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ! ರಾಂಚಿಚ್ಯಾ ಸಫೈರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್....

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಘುಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 9ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲಾ! ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾಂಚಿ ಥಾವ್ನ್ 200 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್...

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್? ಒಬಾಮಾನ್ ತುರ್ತ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಿ!

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್? ಒಬಾಮಾನ್ ತುರ್ತ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಿ!

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಬೊಲಾ ವೈರಸಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಆತಾಂ ಝಿಕಾ ವೈರಸಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ತೆನ್ಕಾ ಆಸಿಯಾ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಾಚೆರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ ದೋಷಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವೈರಸ್, ಆತಾಂ...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ 800 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ 800 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್!

ಬ್ರಿಟನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಖಾನ್ ತಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾ ಖಂಯ್!. ತುಮಿ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಫಟ್ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್...

28 ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿರಂತರ್ ಜಯ್ತ್: 1994 ವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಾನಿಯಾ ಆನಿ ಹಿಂಗಿಸ್

28 ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿರಂತರ್ ಜಯ್ತ್: 1994 ವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಾನಿಯಾ ಆನಿ ಹಿಂಗಿಸ್

ಭಾರತ್-ಸ್ವಿಸ್ ಜೋಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಆನಿ ಸ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಹಿಂಗಿಸ್, ಹಾಂಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಡಬಲ್ಸಾಂತ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ 28 ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲಾಂ ಆನಿ 1994 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಿಡ್ನಿಂತ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.