ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

Saturday 20 Feb 2016 7:32am
ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!
 

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಇತ್ಲೊ ದುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರೀ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್’ಯಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಕ್ನೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್’ಯಿ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ವ ಘರಾಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್’ಚ್ ಎಕ್ದಮ್ ದಂಗ್ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್’ಯಿ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್! 

ಲಕ್ನೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಗ್ಲೆಕ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮೊಡೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಆನಿಕೀ ಭಯಾನಕ್ ಸಂಗತ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ 4 ಜಣಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದೋಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಬ್ಲೇಜರ್.

ಪಿಯುಸಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ತಾರ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ 4 ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಂತು ತಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. 

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.