ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

Tuesday 16 Feb 2016 9:52am
ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!
 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್-ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. 

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿವೇಕ್ ವಾಡ್ಕೆ, ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಾಧ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕರ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 6 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮರಾಠಾವಾಡಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ತಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಂ ತಳಿಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗೂಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ತಿಂ ತಳಿಂ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಸಾಗ್ವಳೆಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ಚೆಚೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಮಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ಲೊ 40% ದುಡು ಬರ್ಗಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ ಪಂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.