ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

Tuesday 16 Feb 2016 8:52am
ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!
 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್-ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. 

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿವೇಕ್ ವಾಡ್ಕೆ, ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಾಧ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕರ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 6 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮರಾಠಾವಾಡಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ತಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಂ ತಳಿಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗೂಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ತಿಂ ತಳಿಂ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಸಾಗ್ವಳೆಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ಚೆಚೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಮಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ಲೊ 40% ದುಡು ಬರ್ಗಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ ಪಂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ 25 ಚೆಡ್ವಾಂ! ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ?

ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ 25 ಚೆಡ್ವಾಂ! ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ?

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಉರೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ...

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೈಲಿರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೈಲಿರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಕಠಿಣ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರೀಣಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಜಲಾಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೈಲೆನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬಾಲಿವುಡ್....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

ಅರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ : ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ಅರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ : ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ : ಅರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ತೂಫಾನ್ ಆಸುನ್, ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ 550 ಕಿ.ಮಿ. ಅಂತರಾರ್ ಫಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ 17.7 ಡಿಗ್ರಿ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.