ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!

Wednesday 10 Feb 2016 9:25am
ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!
 

ಶಿವಮೊಗ್ಗಚ್ಯಾ ರೋಟರಿ ಚಿತಾಗಾರಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖೆಳ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ ಶೀದಾ ವಚುನ್ ತುಂಗಾ ನಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಭದ್ರ ಯಾನೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಭದ್ರ (30) 

ಭದ್ರ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೊ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೀನಚಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖುನಿ, ಚೊರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ನಾಂ!

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಭಡ್ತಿ ನಾಂ!

ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡುನ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಭೊಂವುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್, ವಜನ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಡ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ...

ಕೇರಳಾಂತ್ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಕೇರಳಾಂತ್ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಝಿಕೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ 47 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್...

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾನ್ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್...

ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲಿಂಚ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಂ...

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್!

ವ್ಯಾಪಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸವೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ತಶೆಂ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕರಾಮತ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ!

ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕರಾಮತ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ!

ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆ ಪುರಾ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್. ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಣಾಕೀ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಚೊರ್ಚಾ ಯುವಕಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ....

ಮೊಟರ್’ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ

ಮೊಟರ್’ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ

ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್, ಮೊಟರ್ ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರತೆನ್ ಉರ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ ಪಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೇವಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರಾಚೆರ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿ....

ಕೆಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್!

ಕೆಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್!

ರಾತ್ಚಾ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೆಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿರುಚಿಂತ್ ಘಡ್ಲಿ!...

ಧುವೆಕ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ 24 ಘಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಶಯಾನ್!

ಧುವೆಕ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ 24 ಘಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಶಯಾನ್!

ರಾಂಚಿಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಿಸಿಆರ್ ವ್ಯಾನ್ ಸಂಖೊ 12 ವ್ಯಾ ವೆನಾಂತ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆನಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ 24 ಘಂಟೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾನ್’ಚ್ ಏಕ್ ಖೆಳಾಚೆಂ ಮಯ್ದಾನ್ ಜಾಲಾಂ!

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ರೈತಾ ವಯ್ರ್ ಅಮಾನುಶ್ ವರ್ತನ್!

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ರೈತಾ ವಯ್ರ್ ಅಮಾನುಶ್ ವರ್ತನ್!

ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಳೆಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂತುಯಿ ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂಯಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಬೆಳೆಂ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಬರೆಂ ಮೋಲ್ ಮೆಳಾನಾ. ....

ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ಪ್ರಿಯಕರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ ದುಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ...

6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ತೊಂಡಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ದಾವಣ್’ಗೆರೆಂತ್ ಎಕಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆ ಭಿತರ್ ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಕೋಲ್ ಘಾಲಾ!

ಕಾಮಾಕ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸಾ’ಚ್ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸ್!

ಕಾಮಾಕ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸಾ’ಚ್ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸ್!

ಪೊಲಿಸ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ದು:ಖಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಶ್ಲಿ ಗಿಂಡನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಲಿ...

ರಾತಿಂ ಪತಿಣೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ… ಪತಿನ್ ಕೆಲಿ ಖುನಿ...!

ರಾತಿಂ ಪತಿಣೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ… ಪತಿನ್ ಕೆಲಿ ಖುನಿ...!

ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪತಿಣೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಪತಿಣೆನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್ ತಿಚೊ...

ಟೆಕ್ಕಿ ಪ್ರಭಾಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ವಳ್ಖಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹಾತ್?

ಟೆಕ್ಕಿ ಪ್ರಭಾಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ವಳ್ಖಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹಾತ್?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಡ್ನಿಂತ್ 2015 ವರ್ಸಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಲಾ. ...

ದಿವ್ಳಾಂತ್  ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೊ ನಾಚ್!

ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೊ ನಾಚ್!

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ನಾಚಾ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ತಾತ್. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್’ಯಿ ಅಸಲೊಚ್ ನಾಚ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ...

ಆಶ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

ಆಶ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

ಚೆನ್ನೈ ಐಐಟಿ-ಎಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ವೇದಾಂತಂ ಎಲ್. ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಹಿಕಾ ಪತ್ತೊ ಲಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಣಿಂ ತಿಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಒಪ್ಸಿಲಾಂ. ...

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಶಾಕಿಂಗ್! ಐಸಿಯುಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಬಾಂಳ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಶಾಕಿಂಗ್! ಐಸಿಯುಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಬಾಂಳ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್! ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂಳ್ತಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂಚಿಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ! ರಾಂಚಿಚ್ಯಾ ಸಫೈರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್....

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಕೊಣಾಂಯ್ಕಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ್ ಮೀರತಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೀರತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಿಹಸಾರಿ ಲಾಗಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಘರಾ...

’ರಸಂ’ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ!

’ರಸಂ’ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ!

`ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಧಂಯಾಂತ್ ಫಾತರ್ ಮೆಳ್ಳೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ತುಮ್ಕೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಣಿಗಲಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಲಗ್ನಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ನವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ...

ಎಟಿಎಮಾ ಭಿತರ್ ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚೊ ಖೆಳ್!

ಎಟಿಎಮಾ ಭಿತರ್ ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚೊ ಖೆಳ್!

ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ್ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ದುಡು ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೆಗಾಂ ಲುಟ್ಕಾರಾಂನಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದುಡು ಲುಟುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ತೂರಾ ಲಾಗಿಂ ಎಂ. ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ...

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್’ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ!

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್’ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ!

ಮುಂಬಯ್ ದಾದರ್’ಚ್ಯಾ 6 ನಂಬರ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ದೊಗಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಉಬಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್’ಚ್ಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ರೈಲಾ...

ಆತಂಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪೊಲಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ್?!

ಆತಂಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪೊಲಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ್?!

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕಿಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಂದಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 10 ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ `ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ `ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್’ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಸುರಂಗ್ ಖೊಂಡುನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಜಯ್ತ್...

ಕಾನೂನಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ! - ಬಿಎಸ್.ಬಸ್ಸಿ

ಕಾನೂನಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ! - ಬಿಎಸ್.ಬಸ್ಸಿ

ಕಾನೂನಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾಸೊನಾ. ಅಶೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರಾನ್...

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಸಂಗಿಂ 4 ಮಹಿನೆಂ ರಾವ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್!

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಸಂಗಿಂ 4 ಮಹಿನೆಂ ರಾವ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್!

ಜಲ್ಮ-ಜಲ್ಮಾಂತರ್ ವ ಸಾತ್ ಜಲ್ಮಾಂತ್’ಯೀ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್/ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತರೀಪುಣ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ 4 ಮಹಿನೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತಿಣಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾವೇ? ಹಾಂಗಾ...

8 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್!

8 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್!

ಫಕತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಾಚೊ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭರ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ವಾಚಾ…

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವ-ಬಲಿ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಗಾಂ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ ಖುನಿ

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವ-ಬಲಿ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಗಾಂ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ ಖುನಿ

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗುಳ್ಯಾಂಚಿ ಧಾಡ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲಾಂ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾಂತ್ ದೋಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತೆಗಾಂಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಕರ್ನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.