ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!

Wednesday 10 Feb 2016 10:25am
ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ!
 

ಶಿವಮೊಗ್ಗಚ್ಯಾ ರೋಟರಿ ಚಿತಾಗಾರಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖೆಳ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ ಶೀದಾ ವಚುನ್ ತುಂಗಾ ನಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಭದ್ರ ಯಾನೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಭದ್ರ (30) 

ಭದ್ರ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೊ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೀನಚಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖುನಿ, ಚೊರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.