ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ?

Tuesday 9 Feb 2016 9:07am
ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ?
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ : ವೈದ್ಯಕೀಯ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಎಂಸಿ)ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದವರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾನ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಎಕ್’ಚ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚಾಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂಚಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಏಕ್’ಚ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಂವ್ಚಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.