ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ?

Tuesday 9 Feb 2016 8:07am
ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ?
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ : ವೈದ್ಯಕೀಯ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಎಂಸಿ)ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದವರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾನ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಎಕ್’ಚ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚಾಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂಚಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಏಕ್’ಚ್ಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಂವ್ಚಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಿ-ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಬುರ್ಖಾ, ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ನಾಂ

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಿ-ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಬುರ್ಖಾ, ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ನಾಂ

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿ-ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (AIPMT) ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬುರ್ಖಾ ವ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿ-ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯಾರ್....

ರೈನೊ ಆನಿಂ ಯುನೊ: ಎಕಾ ರೊದಾಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ !

ರೈನೊ ಆನಿಂ ಯುನೊ: ಎಕಾ ರೊದಾಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ !

ಆಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ರೊದಾಂಚೆಂ ಬೈಕ್, ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಭವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ರೊದಾಚಿಂ ಯುನಿಕ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತೆಲಿಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.