ಆತಂಕಿಚಿ ನೀತ್ ಬದ್ಲಾಲಿ? ದುಬಾವಾನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಹಸ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್!

Wednesday 27 Jan 2016 6:45am
ಆತಂಕಿಚಿ ನೀತ್ ಬದ್ಲಾಲಿ? ದುಬಾವಾನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಹಸ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್!
 

ದೇಶಾಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚ್ ಆತಂಕಿಚೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿಯಾಚಿ ಖಬಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಸರ್ ಉಲ್ ತ್ವಹೀದ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ 14 ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಣೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ!

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ರಗಾತ್ ವಿಕ್ರಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಆತಂಕಿ ಮುಖಂಡ್ ಆತಾಂ ಹಿ ನೀತ್ ಬದ್ಲುನ್ ರಾಜಕಾರಿಣಿ, ಮುಖೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ, ವಿದೇಶಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂನಿ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಲಾಭಾನಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಣಿ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರಾಜಕಾರಿಣಿಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡೊನ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.