ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!

Saturday 23 Jan 2016 6:20am
ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!
 

ವಿಜಯಪುರ: ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವಿಧಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡೆಂ ಘರಾ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಯಾಂಚೆ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ತೆ ಪಳವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾನ್ ದುಬಾವಾನ್ ಮೊಡೆಂ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. 

ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಬಾಯ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗಾಂವಾಂತ್’ಯೀ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂವ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ್’ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲೊ 7 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಮಾಂವಾಚೆಂ 20 ಲಾಖ್ ರೀಣ್ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾಂ.

ತರೀ ಶಿಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ, ತಿಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಭಾವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.