ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಧರಾ ಆನಿ 5 ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ!

Sunday 17 Jan 2016 9:32am
ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಧರಾ ಆನಿ 5 ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ!
 

ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಘಾಲಾ.

2014 ದಸಂಬರ್ 28ವೆರ್ ರಾತಿಂ ಎಂ. ಜಿ. ರಸ್ತೊ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕೋಕೊನಟ್ ಗ್ರೋವ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಲಾಗಿಂ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪತ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೊಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಟವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ 20 ಲಾಖ್ ಕಾಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಪಾಸಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ಳೊನಾ.

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚೊ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಅಪ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 5 ಲಾಕಾಂಚೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಧವಿ ತೊಪಿ, ಗಳ್ಯಾಕ್ ಧವೊ ತುವಾಳೊ ಬಾಂದುನ್, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ಸುರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂತ್ ಬೋಂಬ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಬಳ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೋ ವಿಡಿಯೊ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ 5 ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್

!

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.