ಘರ್ಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದೋನ್ ತರ್, ಬಿರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್!

Tuesday 12 Jan 2016 11:33am
ಘರ್ಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದೋನ್ ತರ್, ಬಿರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್!
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ತಶೆಂ ತಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಸೆಜಾರಿ ಪುರಾ ಆಯ್ಲೆ ತಾಂಣಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್  ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. 

ಸಾಲಾಂತ್ ಘರ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ! ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೆಡ್’ರುಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಿರ್ಯ್ಯಾತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ!

ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಿರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ (45) ದಾದ್ಲೊ ಸಂಜೀವ್ (50) ಆನಿ ಪೂತ್ ಪವನ್ (23).

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತ್ವರಿತ್ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.