ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

Thursday 7 Jan 2016 10:58am
ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!
 

ರಾಮನಗರ್: ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ.  

ಖುನ್ಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ 47 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗೌರಮ್ಮ, 60 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಾರೇಗೌಡ ಆನಿ 14 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಕನ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸುಕನ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಧುವೆಚೆ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಜ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಘಡಿತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಂಸದೆಚಿ ಹತ್ಯಾ?

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಂಸದೆಚಿ ಹತ್ಯಾ?

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷೆಚಿ ಸಾಂಸದ್ ಜೋ ಕಾಕ್ಸ್ (41) ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ಯೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಉತ್ತರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಸಿಸ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ಸಿಸ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಿಸರ್, ರಾಯಾ ಬಾಷೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚಿ ತುಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪ್ಲೋರಿಡಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಟಾಂಪಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಿಸ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್...

ಆವಯ್ನ್ಂಚ್ ಧುವೆಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಆವಯ್ನ್ಂಚ್ ಧುವೆಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಝೀನತ್ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಯುವತಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲಿ.ಝೀನತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾಚ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ರಾಜ್’ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ II ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ 65 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಘರಾಂತ್ ಮೊರೊನ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಂಬಯ್ ವಸಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಮಿಸ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್...?

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಮಿಸ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್...?

ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದೀಸ್ ವಚಾನಾ. ಘರಾ ಆಸೊಂ ವ ಖಂಯ್ ಆಸೊಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿಂತ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ...

ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸುಂದರಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?

ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸುಂದರಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?

ದುಡು ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಡೆಂಯಿ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾದ್ ಆಸಾ. ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಸೂರತಾಂತ್ ಹಾತ್’ಬರ್ ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ

‘ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್’ ಹಿಂದಿ ದೈನಿಕಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ರಾಜದೇವ್ ರಂಜನ್ ಹಾಕಾ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂನಿ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾ. ಸಿವಾನ್ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಲಾಗಿಂ....

ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್’ಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್’ಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೇಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 61 ವರ್ಸಾಂಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಡಾ|ಬಲ್ವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ರಮವಾತ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂ 10 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕ್ಲಿನಿಕಾಚೆಂ ನವೀಕರಣ್...

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ‘ಅಲ್ಲಾ ಹೋ ಅಕ್ಬರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಚವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಕಠೀಣ್...

ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಆವಯ್ಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಗಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂತುಯಿ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಆವಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ 42 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿರ್ಲೆಂ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ 42 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿರ್ಲೆಂ

12 ವಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ 42 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೀರ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಯಂಕರ್ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮದನ್’ಗಿರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ದೀಪು ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್...

ಆವಯ್ಕ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಕರ್ಮ್…!?

ಆವಯ್ಕ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಕರ್ಮ್…!?

ಆವಯ್ಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್’ಯಿ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಸಾರಾರ್ ಆವಯ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರಿ ಕರಿನಾಂತ್. ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆವಯ್ಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್....

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಟೈಲರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ಬಾಂಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಂಗೇಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬೇಲ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಟೈಲರ್, ದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಜೋರ್ಡರ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ....

ಪತಿಣ್ ಕಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಪತಿನ್

ಪತಿಣ್ ಕಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಪತಿನ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಕಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಬಂತ್ವಾರಾಮ್ ಮಂಡಳ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರಭು....

ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚಿ ಹತ್ಯಾ

ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚಿ ಹತ್ಯಾ

ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ, ಧಾರುಣ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೇರಳಾಚೆಂ ಚಿಕ್ಕು ರಾಬರ್ಟ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಖುನಿ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಲಿನ್ಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು, ಗೆಲೆತ್ಯಾ....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಜಾಂವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಂಗ್ ರಲಿಯಾಂ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ  ಜಾಲೆಂ?

ಜಾಂವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಂಗ್ ರಲಿಯಾಂ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಆಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂದಾ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಪ್ಡೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸಾಸು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಂಗ್ ರಲಿಯಾಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜಾಂವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾಚಿಚ್ ಖುನಿ ಕೆಲಿ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಶಿಮೊಗ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರಾವತಿ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.