ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

Thursday 7 Jan 2016 10:58am
ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!
 

ರಾಮನಗರ್: ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ.  

ಖುನ್ಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ 47 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗೌರಮ್ಮ, 60 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಾರೇಗೌಡ ಆನಿ 14 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಕನ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸುಕನ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಧುವೆಚೆ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಜ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಘಡಿತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.