ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್!

Thursday 7 Jan 2016 11:41am
ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್!
 

ಪಂಜಾಬಾಚಾ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸೇನಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಖಂಯ್! 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ತಶೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಧಾಡಿಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಪಾಕ್-ಏರ್’ಬೆಸಾಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್’ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಆಜ್’ಯೀ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟಾಂತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಅಸ್ತೆಲಿಂ. ಆತಂಕಿನಿ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ವಸ್ತು ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭದ್ರತಿ ಶಿಬಂಧೆನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಾಲು ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.