ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

Wednesday 6 Jan 2016 11:57am
ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!
 

ಹಾಸನ್/ತುರುವೇಕೆರೆ: ಎಕ್ ಕಡೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆಂ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಸನ್ ತಶೆಂ ತುಮ್ಕುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಸದಾಂನೀತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ಥಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ! ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುದ್ದ ತಾಲೂಕಾಚಾ ಚಿಕ್ಕಮೈನಹಳ್ಳೆಂತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕರಂದಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಜೇಗೌಡ (51) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪುತ್ ಸುನಿಲಾನ್ ಮುಸ್ಳಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಸದಾಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಘರ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಶಾಂತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೊಗೊ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಖಂಯ್.

ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ರಿಹಾನ್ (16) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಪಯ್ ಉಮರ್ದರಾಜಾನ್ ಮಾರ್ಲಾ. ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸದಾಂ ನಿದೊನ್’ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ರಿಹಾನ್ ಆಶಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ, ನಿದೊನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ರಿಹಾನಾಕ್ ತೋಟಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಗಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾನ್’ಚ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರಿಹಾನಾಚಿ ಆವಯ್ ಶಬೀನಾ ತಾಜಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.