ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

Wednesday 6 Jan 2016 10:57am
ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!
 

ಹಾಸನ್/ತುರುವೇಕೆರೆ: ಎಕ್ ಕಡೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆಂ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಸನ್ ತಶೆಂ ತುಮ್ಕುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಸದಾಂನೀತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ಥಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ! ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುದ್ದ ತಾಲೂಕಾಚಾ ಚಿಕ್ಕಮೈನಹಳ್ಳೆಂತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕರಂದಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಜೇಗೌಡ (51) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪುತ್ ಸುನಿಲಾನ್ ಮುಸ್ಳಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಸದಾಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಘರ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಶಾಂತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೊಗೊ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಖಂಯ್.

ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ರಿಹಾನ್ (16) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಪಯ್ ಉಮರ್ದರಾಜಾನ್ ಮಾರ್ಲಾ. ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸದಾಂ ನಿದೊನ್’ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ರಿಹಾನ್ ಆಶಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ, ನಿದೊನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ರಿಹಾನಾಕ್ ತೋಟಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಗಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾನ್’ಚ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರಿಹಾನಾಚಿ ಆವಯ್ ಶಬೀನಾ ತಾಜಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್...

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಡ್ಲೊ

ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಡ್ಲೊ

ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ಎಕ್ಲೊ, ವೆದಿಚ್ಯೆರ್’ಚ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಕೆನಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ಮೀಟ್ ಲೋಫ್,...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಸಹಜ್’ಪಣಿ ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುಣೆವಂತಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ...

ಮೋದಿ, ಶೆಹನ್’ಶಾ ನ್ಹಯ್: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ, ಶೆಹನ್’ಶಾ ನ್ಹಯ್: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಝಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ತಾಕಾ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ...

ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆವಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆಡವ್ ದವರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ಸಿಸ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಒದ್ದಾಡೊನ್...

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲಾಂ

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲಾಂ

ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರಾಚೊ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್...

ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ನಾಂವಾ ಬದ್ಲಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕೇಸಿಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್...

70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತರೀ ಥೊಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ಮನಿಸ್’ಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಏಕ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸ್...

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ಬಾಲಿವುಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಫುಟ್’ಪಾತಿರ್ ಬಸೊನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಶೊಕ್ ಜಾಲೆ. ಎಕಾ ಪದಾಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ಘೆಂವ್ಚಾ, ಬಾರಿಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಪುತಾಕ್’ಚ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಪುತಾಕ್’ಚ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಜಯಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಸ್ಯಾಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಮೇಶ್ ಮೇತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್. ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ 22, 28 ಆನಿ 29, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಚ್...

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಏಕ್ ಘರ್, ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 28 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅಂಜನಮ್ಮ...

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನೆರಿಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಶ್ವಥ್. ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ....

ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪಿತುಳಿ ಭಾಯ್ರ್ !

ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪಿತುಳಿ ಭಾಯ್ರ್ !

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್, ಭಯ್ಣ್, ಭಾವ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಜಯ್ಲಾಕ್....

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್, ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವಚೊನ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 64 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎನ್. ಶಶಿ ಖುನ್ಯೆಕ್....

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್, ಪತಿಣೆನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಿಜಯ್’ಪುರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ ಬಡಿಗೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ....

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಧುವೆಕ್’ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಧುವೆಕ್’ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್

ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಶೋಷಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾಜಯ್ ತರ್, ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಾಚಾ. ಜಾರ್ಕಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಫಕತ್ 30,000 ರುಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವಿಕ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಾರ್ಕಂಡ್’ಚಾ ಲಾತೇಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ....

ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ ಪೂತ್!

ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ ಪೂತ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಆನಿ ಸುನೆ ಮಧೆಂ ಸದಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮಾದೇಶ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಪತಿಣ್ ಗೀತಾ ಆನಿ ಆವಯ್ ಗೌರಮ್ಮ ಸದಾಂನೀತ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.