ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

Wednesday 6 Jan 2016 11:54am
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ
 

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟಾಂತ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವ್ ಯೆಲಂಬೆಲಸರಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾಸವೆಂ ತಿರ್ಸಾಲಿ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಕೇರಳಾಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿ.

ನಿರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ದು:ಖಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾವ್’ಪೂರ್ಣ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ದೀವ್ನ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆಂ ದು:ಖ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಅಮರ್ ಉರ್ತಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.