72 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಸಂದೇಶ್!

Tuesday 5 Jan 2016 11:49am
72 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಸಂದೇಶ್!
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ : ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಠಾಣ್ ಕೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸೇನಾಚ್ಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜವಾನಾಂಚೆ (7 ಜಣ್) ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಜೈಶ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ವಯ್ರ್ 72 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಜೈಶ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದಾಂಚೆರ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಕ್ರಮಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.

ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಜೆದ್ನಾ-ಜೆದ್ನಾ ಭಾರತ್ ಮಿತ್ರತ್ವಾಚೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪಾಕ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾತ್!

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.