ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

Tuesday 5 Jan 2016 10:18am
ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!
 

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾ.

ಸಿಮೇಸ್ರೆಂತ್ ಎಕಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿದಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಫುರ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪುರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ಬಹುಶಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ಪುಣ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಬಾರ್ ಘಾಯ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಸುರು ಕೆಲಿ.

ತಶೆಂ 40 ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಒಪ್ಲಾ, ಅಶೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ!

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಐಸಿಸ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಇರಾಕೀ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚೆ 15 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಐಸಿಸ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಇರಾಕೀ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚೆ 15 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಇರಾಕಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಫಾಲ್ಲುಜ್ಹಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಸಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ತುಜ್ ಖುರ್’ಮಾತು ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, 15 ಜಣ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಚ್ಯಾ ಸದಸ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ

ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ

ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೊಳೆ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲಿ! ಹೆಂ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಾಚಿ ನಿವಾಸಿ...

ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಯಾ

ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಯಾ

ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವಿಧಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಜಯಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ವಿಜಯಪುರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದೊಗ್ ಬಾಯ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆ ಹೆಂ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯೆಂ, ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆ ಹೆಂ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯೆಂ, ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ, ಭಾರತಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಲಿವರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಚೊ ಕೃಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮಾರ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ....

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಯ್ರ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ, ತೊ ಉಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ

ಸುಕ್ಣಿಂ ತಾಂಚಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ತಶೆಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಮಂಡಗದ್ದೆ, ಗುಡವಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ....

ಜಪಾನಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ 10 ಜಣಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಜಪಾನಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ 10 ಜಣಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಾ ರಾತಿಂ ಜಪಾನಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪೊನ್ 10 ಜಣಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ 700ಕೀ ಚಡ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಪಾನಾಚಾ ಯೆಎಕಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ 6.6 ರಿಕ್ಟರ್....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ರಗಾತ್!

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ರಗಾತ್!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆತಂಕ್ಯಾಂಚೆಂ ತೊಂದ್ರೆ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಶೋಪಿಯನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆರ್ಮಿ ಆನಿ ಆತಂಕಿ ಮಧೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ದೋಗ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ಚಾಂತ್ ಆರ್ಮಿಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್....

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕೀ ಹಲ್ಲೊ; 6 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕೀ ಹಲ್ಲೊ; 6 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೆಯಾಗರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಾಳೆಚಾ ಲಾಗಿಂ ಆತಂಕಿನಿ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಧಾಡ್ ಚಲವ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್ ಬಾಂಬ್....

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಂಝೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಕಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಂಝೀಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಕಾರಾರ್...

ಪ್ಲೋರಿಡಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪ್ಲೋರಿಡಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಆಮೇರಿಕಾಚಾ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹಾಲ್ಯಾಂಡೆಲ್ ದರ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಬ್ಲೂ ಸೈಲರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ಹಿ ನಿಳ್ಶಾ ರಂಗಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಬಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸೊನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್...

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಕಾಮುಕಿ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ಊಂಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಟರ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಕ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಲ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್....

ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಫ್ಲೈ ಒವರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಫ್ಲೈ ಒವರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 14 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರಲಾಗಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಫ್ಲೈ ಒವರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ 14 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 100 ವಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹಲ್ಕ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪರುನ್ ಫ್ಲೈ ಒವರ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕೊಸ್ಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ಕೊಸ್ಳೊನ್....

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಕೂಡ್ ದಾನ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ 24 ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ!

ಕೂಡ್ ದಾನ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ 24 ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ!

ಬಳ್ಳಾರಿಚ್ಯಾ ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳೆಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ 24 ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಕೂಡ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಮೊರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಜೀವ್ ಮಾತಿ ಜಾತಾ....

ಘರ್ಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದೋನ್ ತರ್, ಬಿರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್!

ಘರ್ಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದೋನ್ ತರ್, ಬಿರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್!

ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ತಶೆಂ ತಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಸೆಜಾರಿ ಪುರಾ ಆಯ್ಲೆ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.