ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

Tuesday 5 Jan 2016 11:18am
ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!
 

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾ.

ಸಿಮೇಸ್ರೆಂತ್ ಎಕಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿದಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಫುರ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪುರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ಬಹುಶಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ಪುಣ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಬಾರ್ ಘಾಯ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಸುರು ಕೆಲಿ.

ತಶೆಂ 40 ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಒಪ್ಲಾ, ಅಶೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.