ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

Sunday 3 Jan 2016 9:40am
ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!
 

ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರ್: ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಹರಿಹರಪುರ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆನ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಹರಿಹರಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಯನಗರಚೊ ನಿವಾಸಿ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರಿನ್ ಸೆಚಾಚ್ರ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್, ತಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಾಚಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಲಿಯೆಚಾ ಸಂಬಂಧಿನ್ ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.