ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರ್ಲೆ!

Saturday 2 Jan 2016 8:39am
ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರ್ಲೆ!
 

ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್, ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ, ಮಿವ್ಣಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ದೊಳೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್, ತಾಕಾ ಚೆಡುಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾನಿಂಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಖಬಾರ್ ತಡವಾನ್ ತರೀ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಾತಗಳ್ಳಿಚೊ ಶಂಕರ್, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಭುಲವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಚಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಲೊ ತೊ. ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ಚವ್ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಪರಸ್ಪರ್ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಡವಾನ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೆ ನಶೀಬಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹೊ ಕಾಮುಕಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ಚವ್ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚೆರ್ ಆಶಾ ದಾಖವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಇರಾರಾಯ್ ದಿತಾಲೊ. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾನಿ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲೊ. ತಡ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ಚವ್ತ್ಯಾ ಮಾಂವಾನಿ ಶಂಕರಾಚಿ ಖುನಿ ಕರುನ್ ಭೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಂವಾನಾಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಭದ್ರಾ ನಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ದಸಂಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಕೊಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಚಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತರೀ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.