ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

Monday 28 Dec 2015 9:14am
ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...
 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್! ಭಾರತಾಚೆಂ ದುಸ್ಮಾನೀ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಷರೀಫ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಆತ್ಮೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಮೋದಿ ಷರೀಫಾಚಿ ಭೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಚೊ ವಿಷಯ್ ಮೋದಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಯಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೋದಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.