ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

Monday 28 Dec 2015 8:14am
ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...
 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್! ಭಾರತಾಚೆಂ ದುಸ್ಮಾನೀ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಷರೀಫ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಆತ್ಮೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಮೋದಿ ಷರೀಫಾಚಿ ಭೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಚೊ ವಿಷಯ್ ಮೋದಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಯಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೋದಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ’ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

ಆತಂಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್

ಆತಂಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್, ನೌಕಾದಳಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ್) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕೀ ಧಾಡಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ....

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್

ಪ್ರಭಾವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಪಂಗಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 6 ವಿಕೆಟಿಂಚೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ್ತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ...

ಭೂಸೇನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಝಜಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲಾ...!?

ಭೂಸೇನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಝಜಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲಾ...!?

ಭಾರತಾಕ್ ದುಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಕಯ್ಜಯ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ತಸಲೊಚ್ಚ್ ಅನುಭವ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಪರ್ರಿಕರಾನ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’ಚ್ಚ್, ಭಾರತ್ ಝಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೂ ಸೇನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ...

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಐಸಿಸ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ‘ಬಾವ್ಟೊ’?

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಐಸಿಸ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ‘ಬಾವ್ಟೊ’?

ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಐಸಿಸ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಶಾಂತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್...

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಶೃಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್...

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಪಾಕ್ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ!

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಪಾಕ್ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ದೆಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಪಾಕ್ ಏಜೆಂಟಾಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ರಾಜೌರಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್...

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶೂಟೌಟ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಳಾಚೆಂ ಜೊಡೆಂ!

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶೂಟೌಟ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಳಾಚೆಂ ಜೊಡೆಂ!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೂಟೌಟಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (ಎಫ್ಬಿಐ) ಹಾಣಿಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ...

ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಧಾಡಾ: ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್

ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಧಾಡಾ: ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್

ಅಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಆತಾಂ ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಧಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ...

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್...

ವೆಗಿಂಚ್ 54 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತ್: ಜಾವೆದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್

ವೆಗಿಂಚ್ 54 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತ್: ಜಾವೆದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ 54 ಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆನಿ ಭೂಗತ್ ಖಳ್’ನಾಯಕ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಸಂಬಂಧಿ, ಜಾವೆದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ ಹಾಣೆಂ...

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ವಿದೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಂದೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ರಕ್ಷಣ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸುನ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆ ಫುಗಟ್ಯೊ: ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ಚೆಂ ಉತಾರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆ ಫುಗಟ್ಯೊ: ಸತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ಚೆಂ ಉತಾರ್

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂನಿ ಫುಗಟ್ಯೊ (ಪಟಾಕಿ) ಫುಟೊವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ’ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಫುಗಟ್ಯೊ ಫುಟ್ತಲ್ಯೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್...

ದಾವುದಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರ್!

ದಾವುದಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರ್!

ಭೂಗತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ ನಾಯಕ್, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಕಾ ರಾಕಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಾಂ, ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಜೆಡಿಯು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಸೆರ್ವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 155 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್...

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಡೆಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಭಾರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣಿಂ’ ಸಯ್ತೀ ಮೊಕ್ಳಿಕ್...

ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ 52 ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ

ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ 52 ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ

ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತೀ ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ದೋಗ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸವೆಂ ಕನಿಷ್ಠ್ 52 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಮಾದ್ಯಮಾನ್ ವರದಿ...

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್; ದೆಹಲಿಂತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವಾ ರದ್ಧ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್; ದೆಹಲಿಂತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವಾ ರದ್ಧ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸೋಮಾರಾ ದಿಸಾ ಭೂಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವರದಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆತಂಕ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂರಾಂತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರುಪಿತ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮೊಹರಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಡ್ಣಿಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮೊಹರಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಡ್ಣಿಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್’ಚ್ಯಾ ಸಿಂಧ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಮೊಹರಂ ವೇಳಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಡ್ಣಿಂ ವೆಳಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಂಗಿಂ 22 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, 40’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.