ಜಿವ್ದಾಳ್ ಧರುಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಿವೊಚ್ಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ!

Friday 25 Dec 2015 11:15am
ಜಿವ್ದಾಳ್ ಧರುಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಿವೊಚ್ಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ!
 

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಟಿಂ ಮಾರುನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಘಡ್ಲಿ.

ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ 27 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಆರೋಪಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಆನಿ ಜಯಮ್ಮ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆರೋಪಿ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣಿಂ ಆಜಿತಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸುಕ್’ಲ್ಲಿಂ ಝಡಾಂ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಆಜಿತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಝಡಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಘರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿಂ ಹೆಣೆಂ ಆಜಿತ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಭಾಜೊನ್ ಮೆಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.