ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

Tuesday 8 Dec 2015 7:57am
ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!
 

ಮನಿಸ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ! ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸುಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಖೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ತಶೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ! ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಸಿಪ್ ನಗ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಗೆಲೊತ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಹೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಯತಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ತೆದಾಳಾ, ಘರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಚಾ ನಮಿನೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಮತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಬಾಳ್ಶಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಥಾವ್ನ್ ರಗಾತ್ ವಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಪಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.