ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

Friday 13 Nov 2015 2:42am
ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ
 

ವಿದೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಂದೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ರಕ್ಷಣ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಲಮ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿನ್, ಪಯ್ಣಾ ಆದಿಂ ಉಲೊವ್ನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಫಕತ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಟಾಪುನ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನವ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್’ಡಮಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲೋಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ’ಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಆನಿ ದೆಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಅಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್’ಯೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಫಾಂಕುಂಕ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಶೆಂ ಮೋದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ.

2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಭಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.