ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

Friday 13 Nov 2015 1:42am
ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ
 

ವಿದೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಂದೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ರಕ್ಷಣ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಲಮ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿನ್, ಪಯ್ಣಾ ಆದಿಂ ಉಲೊವ್ನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಫಕತ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಟಾಪುನ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನವ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್’ಡಮಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲೋಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ’ಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಆನಿ ದೆಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಅಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್’ಯೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಫಾಂಕುಂಕ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಶೆಂ ಮೋದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ.

2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಭಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ’ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಉಲಂವ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್

ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಉಲಂವ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲೊ 44 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇಯಾನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಗ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಇಯಾನ್, ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ಜಯ್...

40 ದಿಸಾಂನಿ 20,400 ಕಿ.ಮೀ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಸವಾರಿ

40 ದಿಸಾಂನಿ 20,400 ಕಿ.ಮೀ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಸವಾರಿ

ಬೈಕಾಚೆರ್ ದೇಶಾಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂನಿ 40 ದಿಸಾಂನಿ 20,400 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ 33 ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆ ರಾಮ್ ಪಾಂಡೆ, ವತ್ಸಲ್ ಜೋಗಾನಿ ಆನಿ....

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ 117 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ 117 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್!

ಸದಾಂಚ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಾಕ್’ಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ 2015-16ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ 117 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಲೋಕೇಶ್ ಬಾತ್ರಾನ್ ಮಾಹೆತ್...

ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿ…!?

ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿ…!?

ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾಂ ವರೇಗ್ ಕಳೊಂಕ್ನಾ....

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ...?

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ...?

ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸವಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಅವ್ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್....

ವಿದೇಶಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್

ವಿದೇಶಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್

ಭಾರತಾಚಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಪುಷ್ಕರ್’ಧಾಮಾಕ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಘಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಆಮೇರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಸ್ಪೇನ್ ಆನಿ ಟರ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ರವಾಸಾಕ್...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್!

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಗೆಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ರಸೆಲ್ಸಾಕ್ ವ್ಹೆತೊಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಸಂಘಾ ಸಂಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಬ್ರಸೆಲ್ಸಾಂತ್ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ....

22 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ 110 ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಲಿ!

22 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ 110 ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಲಿ!

ಪುರ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ 14 ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಮುಗ್ದ್ ಚಲಿಯೆಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಜೆರ್ ಗ್ರೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ಂಚ್ ತಿಕಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಗುಲಾಮ್’ಗಿರಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ! ರಜೆರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆಂ ಅಸಲೆಂ ಅಮಾನುಷ್...

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆರೋಪ್!

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆರೋಪ್!

ಬಾಲಿವುಡ್ `ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್’ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಣೆ ದೇಶಾಂತ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಚಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪತಿಣ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾ ವಯ್ರ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಚರ್ಚಾ...

ಧೋನಿಚ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಂತ್!

ಧೋನಿಚ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಂತ್!

ವಿಷ್ಣುಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ ಪಾನಾಕ್ ಫೋಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಹೇಂದ್ರಾ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಚ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ವಿಷ್ಣುಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋಸಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವನಾಂಕ್ ದುಖಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ!

ದೊನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಧ್ರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪರಸ್ಪರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗಡಿರ್ ತಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊವ್ಣೆ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಶೃಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್...

ಐಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚೆಂ ಹೋಟೆಲ್!

ಐಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚೆಂ ಹೋಟೆಲ್!

ಹಿಂವಾಳೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸ್ವೀಡನ್, ಪ್ರವಾಸಿಕಾಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧವ್ಯಾ ಮಾರ್ಬಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಐಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಚೆಂ ಮನ್....

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತ್ ಸೇವ್ನ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತ್ ಸೇವ್ನ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

ಜಂಟಲ್’ಮೆನ್ ಖೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ವಳ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಬಾರ್ ದುರ್ದೈವಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಘಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಮೈದಾನಾರ್ ಅಸಭ್ಯ್ ಚಾಲಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂ ವಿರೊಧ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳೆನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ...

ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್

ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಛಾಪ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ “ವ್ಹಯ್’ಗೀ!” ಮ್ಹಣುನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಚೆಂ...

ವಾರ್ಯ್ಯಾಧಾಡ್ ಭ್ಯೆಂ: ಗೊಂಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ರಶ್ಯಾಚಿ ಸಲಹಾ

ವಾರ್ಯ್ಯಾಧಾಡ್ ಭ್ಯೆಂ: ಗೊಂಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ರಶ್ಯಾಚಿ ಸಲಹಾ

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಭದ್ರತೆಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂನಿ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ರಶ್ಯಾನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್’ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ದಿ...

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.