ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

Sunday 8 Nov 2015 12:01pm
ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್
 

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಜೆಡಿಯು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಸೆರ್ವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 155 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ್ ಸಬಾರ್ ಸೀಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಸುನ್, ಫಕತ್ತ್ 80 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಚುನಾವ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರ್ ರಚೂಂಕ್ 122 ಸಿಟಾಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಸಂಖೊ ಉತ್ರುನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಚಡ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿತೀಶಾನ್ ಆರ್’ಜೆಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೈತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಹೆಂ ಮೋದಿ ಆನಿ ನಿತೀಶ್ ಮದ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಲೆಂ.

ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಎನ್’ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್’ಯೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್, ದೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಂಕಾಂ ಲಜ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.