ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಲೈಕಾಚೊ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ

Friday 6 Nov 2015 12:00pm
ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಲೈಕಾಚೊ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ
 

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮಾಂ ಮುಕಾಂಟ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿಚಿ. `ಬೋಲೊ ತ..ರ..ರ’ ಹಿಂದಿ ಪೊದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್’ಲ್ಲೊ ದಲೇರ್, ಆಜ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ.

ಥಳೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಭರ್ಸುನ್, ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ನವಿ ರೂಚ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಚಿ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ದಲೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಫಾಮಾದ್ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪೊದ್ `ಟುಣಕ್..ಟುಣಕ್...’ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 92 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ದಲೇರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಿ.

`ಪವರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಲ್ಲೊ ಹೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ಲೊ. `ಬೋಲೊ ತ.. ರ..ರ’ ಥಾವ್ನ್ `ಶಾ ರ..ರ..’ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ‘ಟುಣಕ್..ಟುಣಕ್...’ ಆಲ್ಬಮಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಘಡ್ಯೆ-ಘಡ್ಯೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮ್ `ಬೋಲೋ ತ..ರ..ರ’ ಹಾಚ್ಯೊ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ `ಟುಣಕ್..ಟುಣಕ್...’ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಪಸಂದೆಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಲೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ. ಹೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಪ್ಯುಲೆರಿಟಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾ ಏಕ್ ಸಂಗಿತ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ದಲೇರ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್’ಯೀ ಫ್ಯಾಶನಾಚೊ ಮನಿಸ್. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ತರ್’ಯೀ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಗ್ಡಿ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಹೆಂ ಸಿಂಗ್’ಜೀಚೊ ಘುರ್ತ್.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಂಜಾಬಿ `ಭಲ್ಲೆ..ಭಲ್ಲೆ..’ ಪದಾಂ-ನಾಚ್. ತೊ ತಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದಲೇರ್ ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಂಜಾಬಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಲಾ. ‘ತುಮಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಶೆ ಪಾವ್ಲೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ದಲೇರ್, ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಂತ್’ಯೀ ದಲೇರ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ. ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಯೆತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.