ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

Friday 6 Nov 2015 2:12am
ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್
 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಡೆಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಭಾರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣಿಂ’ ಸಯ್ತೀ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

5 ಗ್ರಾಂ ಜೊಕಾಚೆಂ 15,000 ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ; 10 ಗ್ರಾಂ ಜೊಕಾಚೆಂ 20,000 ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಆನಿ 20 ಗ್ರಾಂ’ಚ್ಯಾ 3,750 ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬಾರ್, ಎಂ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಬೆಸ್ಟೆಂಸ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಟನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಲಾಭ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೋಜನಾಂತ್ (ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾನೆಟೈಸೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್) ಕನಿಷ್ಟ್ 30 ಗ್ರಾಂ ಭಾಂಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತುವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಮಂವ್ನ್, ತಾಕಾ ವಾಡ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಂತ್ ಬಂಡವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಡ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಖರೀದ್ ಕರುಯೆತಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ವಿದೇಶ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ಒಟ್ಟು 95 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ....

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. 95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ’ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ...

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ತಾ...

ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಚರ್ಚೆಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಳವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್...

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಚೆಡೆ ಇನಾಮ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್. ಬೈಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್!

ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್!

ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೋಲ್ ಚಡ್’ಚ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಚೊರಿಯಾಂ ರುಪಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಚಾ ನಾ ಖಂಚಾ...

14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

ಎಕಾ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿನ್ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಅಘಾತ್’ಕಾರಿ ಖಬಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ 39 ಬೆಟಾಲಿಯನಾಚೊ ಕರ್ನಲ್...

ಕಿತೆಂಗೀ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಲೆಂ

ಕಿತೆಂಗೀ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಲೆಂ

ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಸುಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ನವಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಶೀತಲ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಹಂಸಾ ಪಾರ್ಮಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಂಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್....

ಮೊರ್ಣಾ ಚಿಟಿಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಬಾವೀ ಪತಿಚಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

ಮೊರ್ಣಾ ಚಿಟಿಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಬಾವೀ ಪತಿಚಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್...!? ಮಾರ್ಚ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಲಗ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರುಂಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕ್ಚರರಾಕ್ ತಿಚಿ ಆಶಾ ನಿರಾಶೆಕ್ ಬದಲ್ಲಿ...

ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ; ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಆಯಾತ್ ಚಡ್ಲಾಂ!

ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ; ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಆಯಾತ್ ಚಡ್ಲಾಂ!

ಜಾಗತಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನಾಂಚೆಂ ರಫ್ತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಭಾರತಾನ್ ಆಯಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ 3.88% ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ 3,396 ಭಾಂಗಾರಾಚೆ...

ಹ್ಯಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯೆರ್ 15 ಕಿಲೊ ಭಾಂಗಾರ್!

ಹ್ಯಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯೆರ್ 15 ಕಿಲೊ ಭಾಂಗಾರ್!

ಭಾಂಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾಂ? ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರಾ ವಯ್ರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್’ಚ್ಚ್ ಮೋಗ್. ಪೂಣ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಬಾ (ಸನ್ಯಾಸಿ) ಆಂಗಾ ವಯ್ರ್ 15 ಕಿಲೊ ಭಾಂಗಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾತ್...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಮೋದಿಚಿ ಪಾಕ್ ಭೇಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!? ರಹಸ್ಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್...

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

ಶೃಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್...

ಭುಮಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಚಂದ್ರ್ ಕಾರಣ್!

ಭುಮಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಚಂದ್ರ್ ಕಾರಣ್!

ಭುಮಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಂ ಆಸುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಂದ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಕ್ಷಾಂತ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ತಿತ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪುಣ್, ಎದೊಳ್ ತೊ ಏಕ್ ವಾದ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ಭುಮಿಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಂ ವೆಳಾರ್...

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್...

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪೋರಿ 648 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಚೆಂ ವ್ಹಡಿಳ್ನ್

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪೋರಿ 648 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಚೆಂ ವ್ಹಡಿಳ್ನ್

ಹಾಂಕಾಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಧುವ್ ಜೋಸೆಫಿನ್ ಹಾಕಾ, ಜಿನೆವಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಹರಾಜಾಂತ್ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ಅಪ್ರೊಪಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್...

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ಬ್ರಿಟನಾಕ್ ಉಬ್’ಲ್ಲೊ ಮೋದಿ

ವಿದೇಶ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ ಖರ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಿಂದೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರದಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ರಕ್ಷಣ್ ಸೆರ್ವುನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸುನ್...

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್

ಬಿಹಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೂನ್, ಜೆಡಿಯು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಸೆರ್ವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕುಟಾಕ್ ಭಾರಿ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 155 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್’ಚ್...

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಸಿನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್...

ವಜ್ರ್ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜೀವ್’ಚ್ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ವಜ್ರ್ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜೀವ್’ಚ್ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಚೀನಾ ಮೂಳಾಚಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ನಗಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ ಚಾಲಾಕಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸುಮಾರ್ 278,000 ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಜ್ರ್ ಚೊರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.