ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್

Friday 6 Nov 2015 3:12am
ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮೋದಿ ಚಾಲನ್
 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾಂಗಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಡೆಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಡೆಂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಭಾರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣಿಂ’ ಸಯ್ತೀ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

5 ಗ್ರಾಂ ಜೊಕಾಚೆಂ 15,000 ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ; 10 ಗ್ರಾಂ ಜೊಕಾಚೆಂ 20,000 ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಆನಿ 20 ಗ್ರಾಂ’ಚ್ಯಾ 3,750 ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬಾರ್, ಎಂ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಬೆಸ್ಟೆಂಸ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಟನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಲಾಭ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೋಜನಾಂತ್ (ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾನೆಟೈಸೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್) ಕನಿಷ್ಟ್ 30 ಗ್ರಾಂ ಭಾಂಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತುವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಮಂವ್ನ್, ತಾಕಾ ವಾಡ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಂತ್ ಬಂಡವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಡ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಖರೀದ್ ಕರುಯೆತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.