ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

Tuesday 13 Oct 2015 6:04am
ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!
 

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್: ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ, ನ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್!  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. 28 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಜೂನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ! 

ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಂಡೀಪೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜೂನ್ 3, 1987’ವೆರ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಚೊವ್ಗ್ ಚಲ್ಯಾಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಬಂದಿ ದವರ್ನ್ ನಿರಂತರ್ 12 ದಿಸ್ ತಿಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆದಾರ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಜಾಲಿ ಪುಣ್, ಆಜ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರೋಪಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾಂ! ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತೆ ಮೆಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಅಜೂನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ 28 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಹಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್’ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 21 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗೌರಿ ಭಿಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಲಿ, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ 1.45 ಸುಮಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್...

ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ ಚಲಿ!

ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ ಚಲಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಕ್ನೊಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ಪತ್ತೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿಬಂದಿನ್ ತಿಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಆಧೀನ್...

ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ 1.33 ಕರೊಡ್ ಲುಟ್ಲೆ

ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ 1.33 ಕರೊಡ್ ಲುಟ್ಲೆ

ಪುಜಾ ಕರ್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್, 1.33 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೊ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚೊ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

‘ಫ್ರೂಟಿ’ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

‘ಫ್ರೂಟಿ’ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿ...

ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಚರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಚರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ, ಆಚರ್ಯ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೊರ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೊ. ತೊ ಬೈಕ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ, ಬೈಕ್ ಟ್ರಕ್ಕಾ ಪಂದಾ ವಚೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಚರ್ಯಾಂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಮನಿಕ್ತಾಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲನಿಂತ್ ರಾತ್ಚಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವೆಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ (ಪೆಟ್ಯಾಚಾ) ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್...

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಅಮಾನವೀಯ್ ಥರಾನ್ ವಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾಕ್ ಬೈಕಾನ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾನ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖಾದಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಜೀಪಾಕ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ವಸ್ತು ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ಯಿ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ...

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ?

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ?

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಗುವಾಹಟಿಚ್ಯಾ ಉದಲ್ಗುರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶಶಿಧರ್ ಖೈದ್

ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶಶಿಧರ್ ಖೈದ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲನಾಶೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್...

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆ ಕಾರಾಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಲಾಗಿಂ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾರ್ ತಪಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕೊನ್...

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂವ್: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂವ್: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್, ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಯ್ರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್, ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಿಂ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್...

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಠ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಉತ್ತರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹೊಕೈಡು ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ರಾತ್’ಭರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ!

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ರಾತ್’ಭರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ದಿವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್...

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ದೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ; ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ದೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ; ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಆತಂಕಿನಿಂ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ತಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಸರ್ವಿಸ್ ರೈಫಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಹಲ್ಲೊ ತಾಂಣಿಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಆಪ್ಣೆಂ ಧಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಿರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚೆ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿ, 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ...

ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್’ಯಿ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಆಸಾ

ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್’ಯಿ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಆಸಾ

ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ವಿಯೆಟ್ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ನಮ್ದಿನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ 26 ವರ್ಸಾಂಚೊ...

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ಲಾಂ

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ಲಾಂ

ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ (ಇಂಟರ್’ವ್ಯೂ) ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಮಾರ್ಚಿ ಏಕ್ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್’ಲೋಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಖಂಡನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.