ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

Tuesday 13 Oct 2015 6:04am
ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!
 

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್: ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ, ನ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್!  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. 28 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಜೂನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ! 

ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಂಡೀಪೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜೂನ್ 3, 1987’ವೆರ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಚೊವ್ಗ್ ಚಲ್ಯಾಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಬಂದಿ ದವರ್ನ್ ನಿರಂತರ್ 12 ದಿಸ್ ತಿಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆದಾರ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಜಾಲಿ ಪುಣ್, ಆಜ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರೋಪಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾಂ! ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತೆ ಮೆಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಅಜೂನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ 28 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಹಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.