ನಿರ್ಜನ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಟ್ರಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ!

Monday 5 Oct 2015 8:02am
ನಿರ್ಜನ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಟ್ರಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ!
 

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಲವೀರ್ ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಟ್ರಂಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿಚ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆಲೆ. ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ!

ಲಗ್ಬಗ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಮೊಡೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೊರ್ಟೆಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.