ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿಕ್ ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ

Thursday 1 Oct 2015 8:06am
ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿಕ್ ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ
 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್: ದುಶ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಚಿ ಕಾತರ್ನ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಕರು ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಿರುಮಲ ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ಪೂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಿರುಮಲ ರಾವ್ ಹಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ತಿರುಮಲ ರಾವ್’ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಘರಾಕ್ ಥಾಲೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಕೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್  ತಿರುಮಲ ರಾವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆಂ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ತಿರುಮಲ ರಾವಾಕ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ  ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.