ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿಕ್ ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ

Thursday 1 Oct 2015 8:06am
ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿಕ್ ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ
 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್: ದುಶ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಚಿ ಕಾತರ್ನ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಫಾವೊತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಕರು ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಿರುಮಲ ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ಪೂತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಿರುಮಲ ರಾವ್ ಹಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ತಿರುಮಲ ರಾವ್’ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಘರಾಕ್ ಥಾಲೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಕೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್  ತಿರುಮಲ ರಾವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆಂ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ತಿರುಮಲ ರಾವಾಕ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ  ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶೀಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಹಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಚುಕ್ಲಾಂ. 2 ಲೊರಿಂನಿ 900 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೋಂಬ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್...

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್’ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 21 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗೌರಿ ಭಿಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಲಿ, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ 1.45 ಸುಮಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್...

ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ ಚಲಿ!

ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ ಚಲಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಕ್ನೊಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ಪತ್ತೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿಬಂದಿನ್ ತಿಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಆಧೀನ್...

ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ 1.33 ಕರೊಡ್ ಲುಟ್ಲೆ

ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ 1.33 ಕರೊಡ್ ಲುಟ್ಲೆ

ಪುಜಾ ಕರ್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್, 1.33 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೊ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚೊ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್...

‘ಫ್ರೂಟಿ’ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

‘ಫ್ರೂಟಿ’ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿ...

ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಚರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಚರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ, ಆಚರ್ಯ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೊರ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೊ. ತೊ ಬೈಕ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ, ಬೈಕ್ ಟ್ರಕ್ಕಾ ಪಂದಾ ವಚೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಚರ್ಯಾಂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಮನಿಕ್ತಾಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲನಿಂತ್ ರಾತ್ಚಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವೆಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ (ಪೆಟ್ಯಾಚಾ) ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಅಮಾನವೀಯ್ ಥರಾನ್ ವಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾಕ್ ಬೈಕಾನ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾನ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖಾದಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಜೀಪಾಕ್...

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ವಸ್ತು ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ಯಿ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ...

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ?

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ?

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಗುವಾಹಟಿಚ್ಯಾ ಉದಲ್ಗುರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿ ವಿರೋಧ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚೆಂ ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್...

ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶಶಿಧರ್ ಖೈದ್

ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶಶಿಧರ್ ಖೈದ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲನಾಶೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್...

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆ ಕಾರಾಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಲಾಗಿಂ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾರ್ ತಪಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕೊನ್...

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂವ್: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂವ್: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್, ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಯ್ರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್, ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಿಂ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್...

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಠ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಉತ್ತರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹೊಕೈಡು ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಾ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.