’ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಘರ್ ದಾನ್

Wednesday 16 Sep 2015 3:29am
’ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್ ಘರ್ ದಾನ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹರೆಕಳಾಚೊ ’ಅಕ್ಷರ ಸಂತ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಹಾಜಬ್ಬ ಖುದ್ಧ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಇಸ್ಕೊಲ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಕ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೊ ಹಾಜಬ್ಬ, ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ ದಿಸಾಚಿ ಪೋಡ್ ರು.150/- ಉರವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್’ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ.

2000’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 28 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾಜಬ್ಬನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ತಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ. ತಾಣೆಂ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಘರ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತೊ ಖುದ್ಧ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ-ಪುಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಜಾಂವ್ ನಾಂ. ತಿತ್ಲೊಯ್ ಸಾಧೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ, ವ್ಹಸ್ತೆಕ್ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್’ ಹಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಬನ್ ಮಿನೇಜಸ್, 15 ಲಾಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 13’ವೆರ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಘಡಿಯೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್’ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕೇಮಾರ್’ಚೊ ಈಶಾ ವಿಟ್ಟಲ್’ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಳ್ಳೆಚೊ ಉಲೇಮಾ ಶರೀಫ್ ಖಾಝಿ ನಂದಾವರ, ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.