ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

Sunday 13 Sep 2015 4:51am
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
 

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೋದಿಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮೋದಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ದೊಗೀ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪರತ್ ಭೆಟ್ತಲೆ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 23 ಥಾವ್ನ್ 28 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್, ಸಪ್ತಂಬರ್ 27’ವೆರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿತಲೊ.


 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.