ಆವಯ್-ಭಯ್ಣಿ ಸವೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಯುವಕ್

Monday 7 Sep 2015 7:10am
ಆವಯ್-ಭಯ್ಣಿ ಸವೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಯುವಕ್
 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್: 45 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಲಾಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಕಳ್ತಚ್ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಖಣ್ಯೆಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಅಯ್ಲಾಂ. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಿಕ್ರಡಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ ತ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಮ್ಲಾ ಆನಿ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಮೋನಿ ಸಂಗಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮ್ಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಮೋಹಿತ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಗಜೇಂದ್ರಾಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಳಾಕ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ.  ಗಜೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್...

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ಹೊರರ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೆಂ ಮರಣ್!

ಹೊರರ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೆಂ ಮರಣ್!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ‘ದಿ ಕೊಂಜುರಿಂಗ್-2’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಹಾಂಗಾಸರ್...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವೆಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ (ಪೆಟ್ಯಾಚಾ) ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್...

ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಸಾಹಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಯುವಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಯುರೋಪ್, ಆಮೇರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ ಅಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗಾಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಸಿ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಬಾರ್ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಆಸಾತ್. ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಥೊಡಿ ತರೀ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಾಯ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಾಯ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಬೊಕ್ಸಿಂಗ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥೆನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ, ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆರಿಜೋನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್...

ಸೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ?

ಸೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ?

ಸೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ತೆಂ ಪಿಶೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸೆಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಉತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೀರತಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಆಯೇಷಾಕ್ ಎಕಾ ಕಾಲ್ವ್ಯಾ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 14 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 14 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್, ಕಾರ್ ಆನಿ ಟ್ರಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 9 ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, 7 ಜಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಟ್ರಕ್ಕ್...

ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಚೆಂ ಮರಣ್, ಸೆಲ್ಫಿ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್!

ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಚೆಂ ಮರಣ್, ಸೆಲ್ಫಿ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚಾ ಗೋಕರ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ರಾಜಸ್ತಾನಾಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ, ತೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ...

ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ 17 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ 17 ಜಣ್ ಬಲಿ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಒಡಿಶಾಂತ್ 17 ಜಣ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 9 ಜಣಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಸುಮಾರ್ 21 ಜಾನ್ವಾರಾಂಯಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಒಡಿಶಾಚಾ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಮ್ ಟಮ್ ವಾಹನಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್, ರುಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 6 ಜಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಘಾಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕುಲಿಚಿಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ...

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ’ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್’ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ’ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್’ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, 17 ಜಣ್ ಮೆಲೆ ಆನಿ 19 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ಚಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್, 1.30 ಥಾವ್ನ್ 2 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್...

ದರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ದರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಿಭಿನ್ನ್ ಥರಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಪಾಯ್ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪಾಯಾಚೆ ಜಾಗೆ, ಥೊಡಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ಪಳವ್ನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ದರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್...

ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಲೊ

ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಲೊ

ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ, ಘಡ್ಗಡೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾ. ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಥೊಡಿಂ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ತೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ...

ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈನಿಕಾನ್ 4 ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ!

ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈನಿಕಾನ್ 4 ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ!

ಸುಮಾರ್ 13,000 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಸೈನಿಕ್ ಹಂಗಪ್ಪನ್’ದಾದಾ, ಎಕಾ ಝಜಾರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಝುಜೊನ್ 4 ಜಣ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲೊ. 36 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಂಗಪ್ಪನಾಕ್ ಶಂಶಾಬಾರಿ ರೇಂಜ್...

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಚಾಬೊನ್, ಜಿವ್ದಾಳಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಚಾಬೊನ್, ಜಿವ್ದಾಳಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಭುಂಯ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲಿ, ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಖಬಾರ್...

ಸುರಕ್ಷಾದಳಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ; ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೀಚಾರ್ ದರ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಸುರಕ್ಷಾದಳಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ; ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೀಚಾರ್ ದರ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಘಡಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೀಚಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕ್ಲೊ, 41 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೀಚಾರ್ ದರ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿನೋದ್ ಪಿ. ತೊ ಹುಬ್ಳಿ ಶಾಖ್ಯಾಚೊ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ...

ದರ್ಯಾ ಸಿಂಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ದರ್ಯಾ ಸಿಂಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ಸೆಲ್ಫಿ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ ಸಬಾರಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚೀನಾಂತ್ ಎಕಾ ಕ್ಸಿಕ್ಸಿಕು ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆಂ (ದರ್ಯಾ ದೆಗೆರ್) ದರ್ಯಾ ಸಿಂಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಚೊ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಲಾರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವೀರಾಜ್ ಪೇಟೆಂತ್ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಣ್ಣೂರು-ವೀರಾಜ್’ಪೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೈವೆಚೆರ್...

ದೋನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾರ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ದೋನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾರ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್’ಯಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆಲಂಗಾಣಾಚ್ಯಾ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.