ಆವಯ್-ಭಯ್ಣಿ ಸವೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಯುವಕ್

Monday 7 Sep 2015 7:10am
ಆವಯ್-ಭಯ್ಣಿ ಸವೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಯುವಕ್
 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್: 45 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಲಾಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಕಳ್ತಚ್ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಖಣ್ಯೆಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಅಯ್ಲಾಂ. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಿಕ್ರಡಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ ತ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಮ್ಲಾ ಆನಿ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಮೋನಿ ಸಂಗಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮ್ಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಮೋಹಿತ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಗಜೇಂದ್ರಾಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಳಾಕ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ.  ಗಜೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.