ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

Saturday 29 Aug 2015 11:38am
ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!
 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೆ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅಸೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ. 

ದೆಹಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ `ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾನಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್  ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸೊನ್ಂಚ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆದಾರ್’ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್  ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿತಿಕರ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿರ್ಪಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ, ರೈಲಾರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಂನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಂಡೊಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳವ್ನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಸುರು...

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಲೆಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಘಡ್ಚೆಂ ಘಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾಚ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್...

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಡೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ 10 ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

8 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಹುಶಾರ್’ಗಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕರಾರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಚೆಡೆ ಇನಾಮ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್. ಬೈಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಾಡಿ ದೇಶಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಂ ಧರ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಆಂಧ್ರಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ಚಲಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾ. ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಹಮದಬಾದ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಗರ್ಮಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್, ಕೂಲರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಥಂಡಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾ‍ಚೊ ಧಂದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೂಲರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಘರ್ ಲುಟ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್! ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್...

ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆ ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತುರ್ತ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಲ್’ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಟ್ನಾ ...

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಧುವೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂತ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್...

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್!

ಅಂಗ್’ವಿಕಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಶಾಳಾಂತ್ 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಬ್ರಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಆಯೋಗ್, ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್. ದತ್ತು ಹಾಂಣೆಂ...

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾಚಿ ವರ್ದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಲೈಂಗಿಕತಾ ಆನಿ ಲಿಂಗಾವಿಶಿಂ ಪರ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಖುಶಿ...

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

2008ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟಾಚೆಂ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್ ಹಿಕಾ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖಿ ದಳಾಚಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಆರೋಪ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ...

ಜಡ್ಜಾನ್ ‘100’ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ಜಡ್ಜಾನ್ ‘100’ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ತುರ್ತ್ ಸಹಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಏಕ್’ಚ್ ನಂಬರ್, ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಜನೆರ್ 2017 ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚಾ ತುರ್ತ್ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೂರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಿಚ್ಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕಾ ಜಡ್ಜಾಕ್’ಯಿ...

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಫಕತ್ 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚಾ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ನಿಗೂಢ್ ಥರಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೌರೈಸ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ರೋಹಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ...

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ. ರಣ್’ಬೀರ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಮಧೆಂ ’ಕುಚ್ ಕುಚ್’ ಸುರು ಜಾಲಾಂ...

ಭಾರತಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್!?

ಭಾರತಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಸಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್!?

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರೊಡೊಂ ಕೇಸಿ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ 70 ಹಜಾರ್ ಜಡ್ಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಠಾಕೂರಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್...

ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್..!

ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್..!

ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾರೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಚಕಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ 12 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್...

ವಿಣ್ಗಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ…?

ವಿಣ್ಗಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ…?

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಚೊ ನೀಜ್ ರಂಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಶಾಸಕ್ ಅಟಾನ್ಸಿಯೊ ಮಾನ್ಸೆರಾಟ್ ಹಾಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಅಟಾನ್ಸಿಯೊ ಮಾನ್ಸೆರಾಟ್ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್...

ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೋಟೊ ಕಾಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಾಹಸಾಚೆ ಕಾಮ್...

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ಚಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಗರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್. ಥಂಯ್ಚಿ ನಿವಾಸಿ ಬಂಚಡಾ....

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಇತಿಹಾಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಾಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ....

ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್, ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್, ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಕೊರಿಯರ್ ಪಾವಂವ್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಘರಾ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್, ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 51 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚಾ ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧನಿನೆಕ್ ರಾಕ್ತಾನಾ, ಚೊರಾಚೆಂ ಚೊರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್’ಯಿ ಪಲ್ಸಾಲೆಂ....

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ

ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ....

ಹ್ಯಾಟಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಹ್ಯಾಟಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ. ವೊತಾ ಥಾವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಿಶೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ, ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಟೊರೊಂಟೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ (ಕೆನಾಡಾ). ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ....

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರೋಧ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರೋಧ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಸಿಎಜಿ ವರ್ದಿಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 15 ಜಾಗೆ ಡಿನೊಟಿಪಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.