ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

Saturday 29 Aug 2015 11:38am
ಅತ್ಯಾಚಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!
 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೆ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅಸೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ. 

ದೆಹಲಿಚ್ಯಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ `ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾನಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್  ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸೊನ್ಂಚ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆದಾರ್’ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್  ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿತಿಕರ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿರ್ಪಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.