ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

ಬಜೆಟ್ 2018: ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಾರಗ್? ಖಂಯ್ಚೆ ಸವಾಯ್?

2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಜೆಟ್ ಆಜ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಸಂಸದಾಂತ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ? ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ ವಾ ದೆಂವ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ …

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಜಿಪಿಎಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆನಿಂ ಬಸ್ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ(ಜೆಪಿಎಸ್) ಆನಿಂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್(ಆಪತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಾಲ್) ಖಡ್ಡಾಯ್...

ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಎಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫಾಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾತ್ತೊ ದೃಡೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟಾಂನಿ ವಿಳಾಸ್ ....

ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ್’ಶಾಲಿ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೇನೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್.....

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚೆಂ ನವೆ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

2,000, 500, 200, 50 ರುಪ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ ಮಧೆಂ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

ಸುಟ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿಂ ನೊಟಾಂ ಮೆಳಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ 200 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂನಿ ಭರ್ತಿ ...

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್; 25 ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್

ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವುನ್, 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್....

ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

ಡಿಸೈನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿಂ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಬುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವ್ಬಂದ್ ಹಾಣಿಂ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚೆ, ಶಯ್ಲಿಂಚೆ....

ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

ಜನೆರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಾಚಿ ಭೇಟ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 2018ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್’ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೊ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ....

ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ಒನ್ ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖರೀದಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್’ಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಅಸಲ್ಯಾಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆಂ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ....

2,000 ರುಪಯ್  ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್  ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಶುಲ್ಕ್ ನಾಂ

2,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಭೀಮ್ ಎಪ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಪಾವ್ತೆಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಾ....

ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್  ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

ಬಸ್ ರಾವಯ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ!

ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ರಾವಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾನ್, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೊಸಪೇಟೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ; ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ”: ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

“ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ನಾಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ...

'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 2004 ಥಾವ್ನ್ 2014ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ...

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾಚಿ ಜೊಡ್ಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 5 ಕರೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಪಿಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ....

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಜಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಸೊರೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿನಿಂ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ....

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ’ಖಿಚಡಿ’

ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಚೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆಂ 50 ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ....

ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕಾನ್ 50 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿ ಖೊಂಚುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಮುಳಾಚಿ ಸಿ. ರಾಣಿ ಮರಿಯಾ ವಟ್ಟಾಲಿ ಹಿಕಾ ...

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್: ದಸಂಬ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ನಾಂ

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸಂಬ್ರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲ್' ಸೆವಾ ಲಾಭ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಠೀರವ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 62ವ್ಯಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ್ ಚಡಾಜಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ....

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್, ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್

ರಯ್ಲಾಂನಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಜೀವ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದರ್ಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ್ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ್ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂಕ್’ಯೀ....

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚೆಂ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್: 15 ಮರಣ್, 100 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಉಷ್ಣ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಾಚ್ಯಾ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಉಂಚಾಹರ್ ಘಟಕಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 15 ಕಾಮೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್....

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಹರ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಚಡಾವ್!?

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾರ್ 4.50 ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 495.69 ರುಪಯ್ ಜಾಲಾ.....

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಪವರ್’ಮ್ಯಾನ್!

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೊ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೈನ್’ಮ್ಯಾನಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ’ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಜಾತಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ....

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ನಿಷೇಧ್!?

ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ಟೊಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸಾಧನಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ...

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್: ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್‍ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್

ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8ವೆರ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತೊ ದೀಸ್ ’ಕಾಳೊ ದೀಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ....

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬ್ರಾಂತ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೊ

ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 42.91 ಲಾಖ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 92,150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಡ್ವಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ....

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನೆಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23-25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971 ಮೊಲ್ ಠರಾಯ್ಲಾ....

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದುಡ್ವಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ 50,000 ರುಪ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಚಿಟಿಚಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ....

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ನಗದ್ ಐವಜ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ದವರ್ಲಾ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.