ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್...

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಮುದ್ರಣಾಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಖಾತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್...

ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್’ಚ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ” – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿನ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೊವ್ನ್, ಫಾಶಿ ಘೆವ್ನ್...

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ 49 ನವೆ ತಾಲೂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ತಾಲೂಕ್ ರಚುಂಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್...

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಣ್'ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಗಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉದೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನಹೀದ್ ಅಫ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ 42 ಮೌಲ್ವಿಂನಿ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್, 2015'ವೆರ್...

'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

2017-18'ವ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿಚ್ಯಾ 12'ವೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ'ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ 5'ವೆಂ ಆಯವ್ಯಯ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮ್'ಗಿರಿಚೆಂ 'ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್'...

ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

ಶಾಸಕಾಂನಿ ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯ್'ಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ'ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. "ಹಾಂವ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್...

ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಗದ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ನವೆಂಬರ್ 8'ವೆರ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಚೆಂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. 2016'ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಸಂಬರ್...

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಪ್ರೀಂ"

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಪ್ರೀಂ"

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಆರೋಪ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ತೀವ್ರ್...

30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ದೇಶೀಯ್ ಆನಿಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ವಿಷಯ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರ್ 375 ರುಪಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಶಾಕ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಿನಿಮಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್'ಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ನಗದ್ ರಹತ್ ವಹಿವಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ...

ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

ನಿಷೇಧಿತ್ 500 ಆನಿಂ 1,000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಠರಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಧಿಸೂಚನ್ ಪ್ರಕಟ್ಲಾಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಸೂಚನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ 10'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್...

ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋರಿ ಸವೆಂ 11 ಸಿಮಿ ಆತಾಂಕಿಂಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋರಿ ಸವೆಂ 11 ಸಿಮಿ ಆತಾಂಕಿಂಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ದೇಶ್'ದ್ರೋಹ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಂಬಂಧಿ, ನಿಷೇಧಿತ್ ಸಿಮಿ (ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಸಫ್ದರ್ ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋರಿ ಆನಿಂ ಇತರ್ 10 ಜಣಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್'ಚ್ಯಾ ಇಂದೋರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 2008'ವ್ಯಾಂತ್...

ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ಎಕ್ರೆ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರೂಕ್ ಲಾಸೂನ್ ಭಸ್ಮ್!

ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ಎಕ್ರೆ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರೂಕ್ ಲಾಸೂನ್ ಭಸ್ಮ್!

ವೀಜ್ ಸರಿ ತುಟೂನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್'ಚ್ಯಾ ಮುದುಗುಣಿ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟೂನ್ ಸುಮಾರ್ 100 ಎಕ್ರೆ ರಾನ್ ಸಂಪತ್ತ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಆಜ್ (ಸೊಮಾರಾ) ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಗುವಾನಿ ಸವೆಂ...

ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

ಟೊಪ್ ಲೋಡ್ ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಕ್ಷ ಆನಿಂ...

700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಕಾಂಕ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭು ದಯಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಆನಿಕೀ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್; ಜಾತ್’ವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್: ಕೇರಳ ಸಿ.ಎಂ. ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್

ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್; ಜಾತ್’ವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್: ಕೇರಳ ಸಿ.ಎಂ. ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿರೋಧ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೇರಳ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಹಾಣೆಂ "ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಜಾತ್’ವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್" ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ನೆಹರು ....

ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಉಟುನ್ ಬಸ್ಲೊ?!

ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಉಟುನ್ ಬಸ್ಲೊ?!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಉಟುನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರಪುರಾಚ್ಯಾ ಮದನಿಂಗನಾಳ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಮರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಿಂಗಪ್ಪ(54). ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್...

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರಬ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಮುಸಲ್ಮಾಂನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಬಂಡಿಪೊರಾಚ್ಯಾ ಸುಂಬಾಲ್ ಶಹರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಶಿವಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಕಾಶ್ಮಿರ್‍'ಚ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂಚೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಉತ್ಸವ್ ’ಹೆಹ್ರಾತ್ ಉತ್ಸವ್’...

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್!

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್!

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂದೇಗಾಲ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಜೊಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಕಂದೇಗಾಲಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ...

ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್

ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್

ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ 12'ವೆಂ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂ...

ಸರ್ಕಾರಾನ್  ದಿಂವ್ಚಿ 10 ಠಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ !

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ 10 ಠಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ !

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಸುಮಾರ್ 10 ಠಕ್ಕೆಂ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಪಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 47,012 ವಕ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 1,850 ಸ್ಯಾಂಪಲ್...

ಪೃಥ್ವೆ ತಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ 7 ಗ್ರಹ್!

ಪೃಥ್ವೆ ತಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ 7 ಗ್ರಹ್!

ಖಗೋಳ್’ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಪೃಥ್ವೆ ತಸ್ಲಿಂ 7 ಗ್ರಹ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಗ್ಯಾಂನಿಚೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್! ನಾಸಾ ಆನಿ ಬಿಲ್ಜಿಯನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂತ್...

ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲೊ!

ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲೊ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೇಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್’ಯೀ ಹ್ಯೆಚ್ ರಿತಿರ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೋಲಿಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಡಾಂತ್....

ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್'ಚ್ಯಾ ಮಾರಕ್ ದಾಡಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್, 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಾಕ್ 256 ರನ್

ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್'ಚ್ಯಾ ಮಾರಕ್ ದಾಡಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್, 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಾಕ್ 256 ರನ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆನಿಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಂತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ನ್ 256 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆ. ಪುಣೆ'ಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್...

ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ!

ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ 8 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ರತ್ನಪುರಿಚ್ಯಾ ನರಸಿಂಗಪಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ...

ಮಲ್ಯ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಟೈಗರ್ ಮೆನನ್ ಹಾತಾಂತರಾಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಮ್ಮತಿ?!

ಮಲ್ಯ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಟೈಗರ್ ಮೆನನ್ ಹಾತಾಂತರಾಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಮ್ಮತಿ?!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಹಜಾರೊಂ ಕರೋಡ್ ರೀಣ್ ಕರ್ನ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಭರ್ವಸೊ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.