ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ) ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅನಂತಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್...

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ್...

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಹಾಸನ್-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚೆಂ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸುರು ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ್ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೊ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್...

ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಎಸ್.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ’ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಹಳ್ಳೇಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್...

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ 3 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡೀತ್ ರಾಯ್ಚುರ್'ಚ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ವಸ್ತುರ್ ಖರೀದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪೋಶಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್,...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್...

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

ದೆಶಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದೀವ್ಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿರುಪತಿಚ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್! 500 ಆನಿ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್...

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ಗಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಆನಿಂ ತೇಗ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಎನ್ಕೌಂಟರಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದಿಂಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್...

SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಮಾರ್ಚ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಫಾಲ-ದಿಮಾಪುರ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಬಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ 39 ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಗೂಂಡ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್, 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸೊಮಾರಾ...

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಎಂ-ಟು-ಎಂ ಫುಡ್ಸ್, ಹಾಂಣಿಂ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‍’ಚ್ಯಾ 16, 7ಎ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಐಟಿಬಿ ಛತ್ರ ಔಟಲೆಟ್‍ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಇಡ್ಲಿ ಮೇಳ’ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ವೀಸ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಂಚ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ...

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುನ್ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್'ಯೀ ಆಧಾರ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ...

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್: ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ "ಸುಪ್ರೀಂ" ಸೂಚನ್

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್: ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ "ಸುಪ್ರೀಂ" ಸೂಚನ್

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸೂಚಾಯ್ಸಿಲಾಂ. ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್...

45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ ಒಟ್ಟುಕ್ 45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 2,534 ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ, ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 3,625 ಕರೊಡ್...

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್...

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ...

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

ವೆಗಿಂಚ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಮುದ್ರಣಾಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಖಾತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್...

ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್’ಚ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ” – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿನ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೊವ್ನ್, ಫಾಶಿ ಘೆವ್ನ್...

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ 49 ನವೆ ತಾಲೂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ತಾಲೂಕ್ ರಚುಂಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್...

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಣ್'ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಗಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉದೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನಹೀದ್ ಅಫ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ 42 ಮೌಲ್ವಿಂನಿ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್, 2015'ವೆರ್...

'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

'ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್-2017': ಹೈಲೈಟ್ಸ್

2017-18'ವ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿಚ್ಯಾ 12'ವೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ'ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ 5'ವೆಂ ಆಯವ್ಯಯ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮ್'ಗಿರಿಚೆಂ 'ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್'...

ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

ಶಾಸಕಾಂನಿ ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯ್'ಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ'ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. "ಹಾಂವ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್...

ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಗದ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ನವೆಂಬರ್ 8'ವೆರ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಚೆಂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. 2016'ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಸಂಬರ್...

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಪ್ರೀಂ"

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ತಕ್ರಾರ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಪ್ರೀಂ"

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮುಖೆಲಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಆರೋಪ್ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ತೀವ್ರ್...

30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ದೇಶೀಯ್ ಆನಿಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ವಿಷಯ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರ್ 375 ರುಪಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಶಾಕ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಿನಿಮಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್'ಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ನಗದ್ ರಹತ್ ವಹಿವಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ...

ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

ನಿಷೇಧಿತ್ 500 ಆನಿಂ 1,000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಠರಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಧಿಸೂಚನ್ ಪ್ರಕಟ್ಲಾಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಸೂಚನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ 10'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.