ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊ

Friday 9 Nov 2012 12:51pm
ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಅಸಾಮಿ
 

ಜಪಾನ್, ನವೆಂಬರ್ 9: ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಪಾನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ವಿಕುಂಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಂಸಾರ್ ’Used Item’ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್..!

ದೇವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವಿಕುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಂಸಾರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಅಸಾಮಿ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಝೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ "ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ ಪಸಂದ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗೀ?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂಯೀ ಆಸಾ....

"ಹಾಂವೆಂ ಸಂದಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾಗೀ?" ಮ್ಹಣ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಹೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸಾರ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಭುಂಯ್ಚೆಂ ಮೋಲ್ 2700 ಯುಎಸ್ ಡೊಲರಾಂಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.