ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರಾ!

Wednesday 30 Aug 2017 3:51pm
ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರಾ!
 

ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಚಲಿಯೊ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾರಗ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವೆಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಶಿರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. 

ಫೇಶಿಯಲಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ವಸ್ತು: ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಮ್ಹೊಂವ್, ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಚಿತುರ್ಲಿಚೊ ರೋಸ್, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್. 

ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿಯಾ. ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್, ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯಾ ಆನಿಂ ಬೊಟಾಂನಿ ಮಸಾಜ್ ಕರಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾನ್ ತೊಂಡ್ ಧುಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.