ಚೀನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್

Monday 21 Aug 2017 6:08pm
ಚೀನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್
 

ಬೀಜಿಂಗ್: ಸಪ್ತಂಬ್ರ್ 21ವೆರ್ ಬೀಜಿಂಗ್-ಶಾಂಘಾಯ್ ಮಧೆಂ, ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 350 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, 1,250 ಕಿ.ಮೀ'ಚೊ ಅಂತರ್ ಫಕತ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪೊಂವ್ಚೆಂ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಚೀನಾ ಸುರು ಕರ್ತಾ.

ಬೀಜಿಂಗ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಂಘಾಯ್, ಸ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಯ್ಲ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜುನಾಂತ್ ಚೀನಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಕ್ಸಿಂಗ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನಾಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 400 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜುಲಾಯ್ 27ವೆರ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಯ್ಲಾಂಚಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಆನಿಂ ಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.