ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ ಬಂಪರ್!

Monday 21 Aug 2017 6:02pm
ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ ಬಂಪರ್!
 

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ 'ಭೀಮ್ ಎಪ್' ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 1000 ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ಕಾಣಿಕ್ 2018ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾ.

'ಭೀಮ್ ಎಪ್' ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಗದ್ ರಹಿತ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 14ವೆರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್ 50 ರುಪಯ್ ವಾ 20-50 ರುಪಯ್ ಪೇಮೆಂಟಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥಾಂಕ್ 2 ರುಪಯ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟಾಂಪರಿಂ ಭೀಮ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. UPI ಎಡ್ರೆಸ್, IFSC ಕೋಡ್ ಆನಿಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ವಾಪರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯ್ಯೆತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.