ಎಸ್. ಎಮ್. ಎಸ್. ಕರಾ ಆನಿಂ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ

Friday 18 Aug 2017 8:29pm
ಎಸ್. ಎಮ್. ಎಸ್. ಕರಾ ಆನಿಂ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ
 

ಲೋಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಅಗೋಸ್ತ್ 24ವೆರ್ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ರಿಲಾಯೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನಿಂ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್, ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರಾಂನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂತ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ತಾ. 

ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಮುಕಾಂತ್ರ್’ಯೀ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೀ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಜೆ.ಪಿ. ಮ್ಹಣ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಏರಿಯಾಚೊ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆನಿಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೋರಾಚೊ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಘಾಲ್ನ್, 702 11 702 11 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಧಾಡಾ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೋ ಥಾವ್ನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್’ಯೂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೆತಾ. ಜಿಯೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ತುಮಿಂ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಏರಿಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೋರಾಚೆಂ ಪಿನ್ ಕೋಡ್’ಯೀ ತಿಂಚ್ ದಿತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.