ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟ್ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್

Friday 18 Aug 2017 8:19pm
ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟ್ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್
 

ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವೊಲೆಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್'ಚ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್. 

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೊಲೆಟ್, ದೆಶಾಚ್ಯಾ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿಯಿ ವಾಪರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವೊಲೆಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. 

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೊಲೆಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಬಿಲ್ ಪಾವ್ತಿ, ಖರೀದಿ, ಬಸ್ ಆನಿಂ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗಾಕ್’ಯಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಕಂಪನಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವೊಲೆಟ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.