ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!

Thursday 10 Aug 2017 4:23pm
ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾವ್ತಾ!
 

ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನಿಂ ಫೋಟೊ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡುಂಕ್’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. UPI ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಒಪ್ಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಎಂಡ್ರೊಯ್ಡ್ ವರ್ಶನಾಂತ್ ಹೆಂ ಫೀಚರ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರೀ, ತೆಂ ಆತಾಂ ಲಿಪುನ್ ದವರ್ಲಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೀಟಾ ವರ್ಶನ್ 2.17.295 ಹಾಂತುಂ ಹೆಂ ಫೀಚರ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾನ್ ಇಮ್ಮೀಡಿಯಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಫೀಚರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತೆಂ ಹೈಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ.

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾಂತ್ UPI ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆನಿಂ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಾನ್ ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ NPCI ಎಮ್. ಡಿ. ಎ. ಪಿ. ಹೋತಾ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.