ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…

Monday 7 Aug 2017 6:47pm
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರಾ…
 

1. ತುಮ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಚಾರ್ಜರಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಚ್ ಕರಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಚಾರ್ಜರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ ತರೀ, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. 

2. ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆ ಚಾರ್ಜರ್ ವಾಪರ್ನಾಕಾತ್. ತಾಂತುಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದ್ಲಾವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ವಾ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕುನ್ ವರ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಸಾನಾ. ತಸಲಿಂ ಚಾರ್ಜರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. 

3. ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ್ (Protective Case) ಕಾಡಾ. ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂತ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾಪ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ತೆಂ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. 

4. ಕೆದಾಳಾಯ್ ’ತುರ್ತ್ (Fast) ಚಾರ್ಜರ್' ವಾಪರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಾರ್ಜರಾಂನಿ ಚಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಹುನ್ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ವಾಪರಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಚಡ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒಫ್ ಕರಾ. ಫೋನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಒನ್ ಕರಾ. 

5. ರಾತ್’ಭರ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಚಿಂಗಾರ್ ದವರ್ನಾಕಾತ್. ಗರ್ಜೆವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಚಿ ಬಾಳ್ವಿ ಉಣಿ ಜಾತಾ. 

6. ’ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಪ್’ ವಾಪರ್ನಾಕಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ’ಎಪ್’ ಹೇರ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಫೊನಾರ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೇರ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಚೆಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

7. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಣ್ಯಾನ್ 80% ಪುಣೀ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರಾ. 

8. ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ 20%ಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಫೊನಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. 

9. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದ್ಲಾವ್, ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನಿಂ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಚಾರ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹುನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ರಾಕಣ್ ದಿತಾ ವಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ. 

10. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫೋನ್ ತಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿಂ ತೆಂ ಬ್ಯಾಟರಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯೀ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.