ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

Thursday 3 Aug 2017 6:18pm
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?
 

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ರಂಗ್, ಜಾತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾಂ. 

ಸಂಬಂಧಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ’ಡೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್’ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಂಸೋದ್ ಚಲ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂತ್ 1843 ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಡುಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಸಂತೋಸ್. ಪೂಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿ ಸವೆಂ ಡೇಟಿಂಗಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. 

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಂತ್. 

ಪೂಣ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಆಸುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮನಸ್ಥಾಪ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಆನಿಂ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಾಗ್ ಚಡ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.