ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

Wednesday 2 Aug 2017 6:34pm
ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್
 

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವತ್ತಡಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ವತ್ತಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ಉಪಾಯ್ ಮನಿಸ್ ಸೊದ್ತಾ. ವತ್ತಡ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸೊದಾಂನಿ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯೊಯೀ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಿಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್ಸ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್’ಯಿ ಹ್ಯೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್ಸ್ ಪಸಂದೆಚಿಂ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್ಸ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್ಸ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಂಪನಿಂನಿ ಹ್ಯೆ ಡೊಲ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರೀ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. 

ಹ್ಯಾ ಸಮಿಕ್ಷೆಂತ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿಶಯ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ – ದೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿಂ ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್ಸ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿಂ ಹಾಂತ್ಲೊ 16% ಸ್ತ್ರಿಯೊ 45 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ವಯ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.