BSNL ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಯಾ !

Saturday 29 Jul 2017 8:47pm
BSNL ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್  ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಯಾ!
 

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಹಾಚಿ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. 

ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 2000ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡಾಂಕ್ ವೈರಸ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ 'admin' ಸಬ್ದ್ ಉರಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ!

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಚೇರ್’ಮನ್ ಅನುಪಮ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಹಾಣೆಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಭದ್ರತಾವಿಶಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.