ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

Friday 28 Jul 2017 8:34pm
ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್
 

ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸುಲಭಾಯೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಪೂಣ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ತಿಚಿಂ ವ್ಹಾಣೊ ಪಳೊವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. 

ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಸತ್. ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾಂತ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಸಲಿಂ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಶೆತಾತ್. ಸಂಸೊದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಚಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. 

ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ವೆತಾನಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತೆಂಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಸಾದಾ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕೆರೊಲಿನಾ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪರಿಂ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ವೆತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್’ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಚಲುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವುಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.