ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!

Thursday 27 Jul 2017 8:12pm
ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್?!
 

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಲೆಂ. ಎಂಡ್ರೂಯ್ಡ್ ಆನಿಂ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಒಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ನವೆಂ ಎಪ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.