ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!

Thursday 27 Jul 2017 6:15pm
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ….ಶಾಭಾಸ್!
 

ದೆಶಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಲಾಭಾಂತ್ 4.4 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ಣಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ 1,556.4 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಮಯ್ಲಾ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ 16.7 ಠಕ್ಕೆ ವಾಡಾವಳ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಆದಾಯ್ 14,654.5 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 17,132.4 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಆದಾಯ್ ಕಂಪನಿನ್ ಗಳ್ಸಿಲಾ. 

ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಚಿಂ 3,94,571 ಕಾರಾಂ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್’ಯೀ 13.2 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ಣಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.