ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ!

Wednesday 26 Jul 2017 8:37pm
ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ!
 

ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ಬರೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. 

ಹೊಟೆಲಾಂನಿ, ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೈಫೈ ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೈಫೈ ಸೆವೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ನೀಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ವಾಪರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 35% ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಯಾ.  

ಭಾರತೀಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಸ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ, ಅಶ್ಲೀಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಹೆಂ ವೈ-ಫೈ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಿಕ್ಷೆಂತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲಾ. 

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.