ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

Friday 14 Jul 2017 10:33pm
ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!
 

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಚೆ ಪಡ್ತಾ.

ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ವಾ ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಜಯ್.

ದುಬಾವಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ/ತಿಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ತಾಂಚಿ ಆಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜಯ್ ಆನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ದುಕಾಂತ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಜಯ್.
 
ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಲಿಂ, ವಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಲಿಂ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ-ವೆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಕ್’ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.